BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor – terapeuta uzależnień

w Klubie Integracji Społecznej

 


 

1. Wymagania formalne:

Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902 z późn. zm.) oraz dodatkowo:

1. wykształcenie wyższe oraz certyfikat specjalisty terapii uzależnień lub specjalisty psychoterapii uzależnień lub status w „w trakcie certyfikacji”, czyli osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień – akredytowane szkolenia przez PARPA lub KBdsN,

2. posiadanie udokumentowanego doświadczenia w pracy w obszarze profilaktyki, terapii, psychoterapii uzależnienia lub współuzależnienia;

 

 


2. Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność pracy z osobami bezrobotnymi i wykluczonymi społecznie,

2. gotowość do prowadzenia zajęć warsztatowych z grupą,

3. umiejętność pracy w zespole,

4. samodzielność w działaniu,

5. łatwość w nawiązywaniu kontaktów, kreatywność, umiejętność skutecznego działania w trudnym środowisku,

6. znajomość problematyki dotyczącej uzależnień, w tym szczególnie z uwzględnieniem specyfiki pracy w Krakowie i Małopolsce,

7. znajomość instytucji świadczących na terenie Krakowa pomoc osobom uzależnionym,

 

 3. Zakres obowiązków:

1. Informacja i edukacja w zakresie problematyki uzależnień.

2. Kształtowanie postaw pro-zdrowotnych.

3. Realizacja działań profilaktycznych.

4. Praca z osobami współuzależnionymi.

5. Pogłębianie diagnozy w zakresie problemu uzależnień.

6. Wsparcie i terapia indywidualna.

7. Prowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu uzależnień.

8. Prowadzenie grupowych form wsparcia, w tym o charakterze samopomocowym.

9. Współpraca z instytucjami zajmującymi się w Krakowie pomocą osobom uzależnionym.

10. Przygotowanie programu i materiałów edukacyjnych na zajęcia grupowe - warsztaty, grupa samopomocy z zakresu uzależnień dla uczestników.

 

 4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie zasadnicze: 3000,00 złotych, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 5. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny, CV,

2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „Podinspektor – terapeuta uzależnień”,

7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 20 lutego 2018 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Podinspektor – terapeuta uzależnień”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Ilość etatów
    1

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

 Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor-terapeuta uzależnień w IS)