BIP MJO - Przedszkole Nr 132
DYREKTOR Przedszkola Samorządowego nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6, 30-698 Kraków
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent


1. Wymagania formalne

a) Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. 2016r. poz.902 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) Wykształcenie wyższe,

c) Staż pracy co najmniej 6 lat na podobnym stanowisku w placówce oświatowej.

2. Wymagania dodatkowe

a) Umiejętność korzystania z regulacji prawnych z zakresu Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Ustawa Prawo Oświatowe, Ustawa Karta Nauczyciela,

b) Znajomość i umiejętność obsługi komputera w środowisku oprogramowania: Word, Excel, Internet, SIO, zmodernizowane SIO, ZSZO, GUS, BIP MJO,

c) Posiadane doświadczenie w naliczaniu odpłatności za przedszkole,

d) Umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych, zarządzeń, uchwał,

e) Komunikatywność, wnikliwość.

f) Umiejętność prawidłowego formułowania myśli w mowie i piśmie,

g) Umiejętność organizacji pracy własnej, terminowość,

h) Umiejętność pracy w zespole,

i) Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,

j) Doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji do przedszkola oraz znajomość programu FORMICO, UNIVERSO.

k) Wysoka kultura osobista,

l) Nieposzlakowana opinia,

m) Samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, punktualność,

n) Doświadczenie w prowadzeniu kadr.3. Zakres obowiązków
a) Sporządzanie umów o pracę oraz aneksów dla pracowników,

b) Kompleksowe prowadzenie akt osobowych,

c) Ustalenie uprawnień urlopowych pracowników i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

d) Sporządzenie, wydawanie świadctw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,

e) Prowadzenie ewidencji czasu pracy, obowiązkowych badań lekarskich, obowiązkowych szkoleń BHP i P-POŻ pracownika oraz kontrola ich aktualności,

f) Pomoc w sporządzaniu sprawozdań w zakresie dotyczących spraw personalnych, zatrudniania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami,

g) Samodzielna obsługa programu ZSZO, SIO, GUS, FORMICO, UNIVERSO, BIP MJO.

h) Sporządzanie comiesięcznej odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu,

i) Wykonywanie innych czynności służbowych wynikających z przepisów dotyczących stanowiska pracy oraz potrzeb zakładu

j) Sporządzanie i bieżąca kontrola realizacji umów zawieranych przez przedszkole, prowadzenie rejestru umów,

k) Sporzadzanie różnego rodzaju projektów pism, procedur, zarządzeń i uchwał,

l) Załatwianie spraw służbowych z instytucjami zewnętrznymi (UMK, MCOO i inne) oraz nadzór nad wysyłką korespondencji przedszkolnej.
4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar zatrudnienia: 1 etat

b) Rodzaj umowy: umowa o pracę

c) Warunki pracy i płacy zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Samorządowych.
5. Wymagane dokumenty:
a) List motywacyjny

b)Życiorys (CV)

c) Kopie dokumentów poświadczajacych wykształcenie

d) Kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

e) Oświadczenie i nieposzlakowanej opinii i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

f) Zaświadczenie o niekaralności,

g) Zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na danym stanowisku.
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w Przedszkolu Samorządowym nr 132 w Krakowie, ul. Merkuriusza Polskiego 6, - liczy się data wpływu do placówki.

Termin składania podań: do 19.02.2018r.

Dokumenty proszę składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem REFERENT.

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowanie telefonicznie.


7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor Anna Piasecka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 132 ()