BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

 

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Podinspektor w Dziale Infrastruktury Teletechnicznej – 1 etat

(Nr ref. 11-18)

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne z zakresu: elektryczne, elektroenergetyczne, automatyka, elektronika, informatyka.

c) staż pracy:

minimum 2 lata przy wykształceniu średnim,

d) świadectwo kwalifikacji SEP do 1 kV w zakresie dozoru urządzeń elektroenergetycznych.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) czynne prawo jazdy kat. B.;

b) doświadczenie w utrzymaniu infrastruktury technicznej, elektrycznej lub infrastruktury teletechnicznej;

c) umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej,

d) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa o drogach publicznych;

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym;

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych

i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

i warunków ich umieszczania na drogach;

- Ustawy prawo budowlane;

- Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawa o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

e) znajomość prawa miejscowego GMK (Zarządzenia Prezydenta, Uchwały RMK);

f) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie;

g) znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office, obsługa programów CAD;

h) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

i) umiejętność pracy w zespole;

j) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Nadzór i kontrola nad utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej urządzeń sygnalizacji świetlnych, stacji pogodowych, systemów bezpieczeństwa ruchu, światłowodów, kamer Systemu Sterowania Ruchem, Tablic Informacji Pasażerskiej oraz Tablic Informacji Drogowej TRAX.

b) Współpraca z ENION S.A. w zakresie dostawy energii elektrycznej.

c) Przeprowadzanie przeglądów urządzeń sygnalizacji świetlnych oraz innych powierzonych systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

d) Weryfikacja merytoryczna faktur dotyczących sygnalizacji świetlnych oraz innych powierzonych systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

e) Prowadzenie korespondencji w przedmiocie powierzonych zadań.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Dział Infrastruktury Teletechnicznej, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2600 zł do 3200 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie, posiadane kwalifikacje (kserokopia);

d) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

e) prawo jazdy (kserokopia);

f) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

g) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

h) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

i) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

k) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

l) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 11-18" - w terminie do dnia: 20.02.2018 r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

(Nr ref. 11-18)

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłał 1 kandydat.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 0 aplikantów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 0 kandydatów.

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Infrastruktury Teletechnicznej – 1 etat (Nr ref. 11 -18)