BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

 

 

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

ogłasza nabór

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora w Dziale ds. Techniczno - Gospodarczych

 

 

1. Wymagania formalne:

a. spełnienie wymogów określonych w art. 6 § 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016r, poz. 90)

b. wykształcenie minimum średnie ,

c. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym

 

2. Wymagania dodatkowe:

a. znajomość następujących aktów prawnych :

• ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zmianami)

• ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 poz. 290 z późn. zmianami),

b. umiejętność organizowania pracy

c. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. Prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów budowlanych , w tym książek obiektów budowlanych,

b. Przygotowanie dokumentów i udział w okresowych i bieżących przeglądach budynków, instalacji i wyposażenia.

c. Przygotowywanie materiałów do planów w zakresie remontów i napraw wynikających z przeglądów budynków oraz bieżących potrzeb komórek organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej ,

d. Przygotowywanie opisów, wyliczeń wartości szacunkowych dotyczących prac remontowanych , usług i zakupów.

e. Realizacja prac remontowych i naprawczych wykonywanych przez pracowników warsztatu oraz gospodarczych.

f. Realizacja zaopatrzenia w materiały do remontów i napraw.

g. Prowadzenie dokumentacji związanej z naprawami urządzeń, maszyn i wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w tym :

• przygotowywanie zleceń napraw na zewnątrz,

• opisy faktur za wykonane naprawy,

• aktualizacja wpisów w paszportach urządzeń,

• rozliczanie pracowników warsztatu i gospodarczych z wykonanych prac remontowych i napraw,

h. Wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska , poleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej),

b. wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 2.600 - 3.000 zł brutto,

 

5. Wymagane dokumenty:

a. CV i list motywacyjny,

b. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje ( kursy, szkolenia),

c. dokumentów poświadczających staż pracy,

d. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e. oświadczenie o niekaralności,

f. oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej Krakowie ul. Krakowska 55 moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko Podisnpektora w dziale TG,

g. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienie w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienia w DPS” .

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Sekretariat Domu Pomocy Społecznej, 31-066 Kraków ul. Krakowska 55 w terminie do 15.02.2018 roku (zaliczamy datę wpływu do DPS). Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„ Nabór – Podinspektor w Dziale ds. Techniczno - Gospodarczych „ .

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej / www.bip.krakow. pl/ oraz na tablicy informacyjnej DPS w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55.

 

7. Ilość etatów:

1

 

Dom Pomocy Społecznej w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 0,02% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej .

 

Dokumenty rekrutacyjne złożone i nie odebrane przez kandydatów z którymi nie nawiązano stosunku pracy w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Marzena Samek

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 Podinspektor w Dz. T-G 2018