BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

 

Inspektor w Zespole Organizacyjno - Administracyjnym – 2 etaty

(Nr ref. 06-ZZM-2018)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) Wykształcenie wyższe;

c) Staż pracy 2 lata w tym minimum 1 rok w zakresie administracji publicznej.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów z zakresu:

-Ustawy o kodeks postępowania administracyjnego

-Ustawy o samorządzie gminnym

-Ustawy o ochronnie danych osobowych

-Ustawy o pracownikach samorządowych

b) Czynne prawo jazdy kat. B

c) Znajomość statutu ZZM w Krakowie

d) Umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi

e) Umiejętność sporządzania pism, protokołów notatek

f) Znajomość obsługi programów pakietu MS Office

g) Wysoka kultura osobista i umiejętność reprezentowania urzędu w kontaktach z interesantami

h) Dyspozycyjność

f) Znajomość statutu ZZM w Krakowie oraz podstawowych zagadnień merytorycznych wynikających ze statutu,

g) Umiejętność pracy w zespole,

h) Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją zadań i czasu,

i) Umiejętność dobrej organizacji pracy nad wieloma projektami jednocześnie,

j) Sporządzanie raportów z pracy Punktu Obsługi Klienta

k) Obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Obsługa kancelaryjna ZZM w zakresie poczty przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej

b) Kompleksowa obsługa klienta zewnętrznego (wydawanie procedur oraz wniosków, pomoc przy wypełnianiu wniosków, przyjmowanie oraz wstępna weryfikacja pism, udzielanie informacji dotyczących statusu danej sprawy).

c) Obsługa sekretariatu (organizacja pracy Dyrektora, prowadzenie kalendarza spotkań oraz przypominanie o zbliżających się terminach spotkań i narad, sporządzanie raportów, dbanie o właściwy obieg i przechowywanie dokumentów;

d) Sporządzanie raportów, redagowanie pism urzędowych, protokołów i notatek ze spotkań;

e) Współpraca z komórkami merytorycznymi ZZM oraz UMK.

f) prowadzenie i aktualizacja baz danych zawierających całą dokumentację (wnioski, pisma, sprawy itp.) wpływającą do ZZM od wnioskodawców (petentów) wraz z cyfrowym jej skanowaniem oraz elektronicznym repozytorium;

g) obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP;

h) obsługa poczty elektronicznej;

i) terminowe wykonywanie powierzonych zadań zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego;

j) wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonego.

 

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia.

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu.

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 2800 zł do 3300,00 zł brutto miesięcznie oraz premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM i dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie;

d) kserokopia dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie zawodowe;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Nr Ref. 06-ZZM-2018 – w terminie do dnia: 09-02-2018r

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów oraz portfolio. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 260

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Dyrektor

 

Piotr Kempf

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko : Inspektor w Zespole Organizacyjno - Administracyjnym – 2 etaty

(Nr ref. 06-ZZM-2018)

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłał/o 13 kandydat/ów. W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 10 kandydat/ów spełnił/o wymogi formalne. Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 10 kandydat/ów .

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu testów kwalifikacyjnych. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 08.03.2018r. w biurze ZZM w Krakowie ul.Reymonta 20.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Organizacyjno - Administracyjnym – 2 etaty (Nr ref. 06-ZZM-2018)