BIP MJO - Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie ogłasza NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze –

stanowisko ds. płac.

 

 

I. Wymogi formalne

1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tj. z 2006 roku Dz. U. poz. 902.) określonych dla stanowisk urzędniczych,

2. Wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 1 rok lub wykształcenie średnie i 4 lat stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 2 lata.

II. Wymagania dodatkowe

1. Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczeniem zaliczek na podatek dochodowy,

2. Znajomość obsługi programów: SIO, Płatnik, ZSZO, Vulcan,

3. Znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,

4. Biegła znajomość komputera (WORD, EXCEL)

5. Komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

IV. Zakres obowiązków

1. Prowadzenie pełnej dokumentacji w programie ZSZO.

2. Prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,

3. Sporządzanie list płac dla nauczycieli, administracji, obsługi oraz ZFŚS

4. Sporządzanie i przekazywanie do banku miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników,

5. Sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw płacowych (ZSZO, SIO, i innych),

6. Wydawanie zaświadczeń o zarobkach,

7. Sporządzanie PITów dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami,

8. Prowadzenie spraw emerytalno – rentowych,

9. Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, korygowanie wszelkich zmian dotyczących czasu pracy lub danych pracowników i wysyłanie ich drogą elektroniczną, sporządzanie deklaracji ZUS,

10. Drukowanie potwierdzenia ubezpieczenia dla wszystkich pracowników (RMUA) zgodnie z przepisami,

11. Prowadzenie księgowości PKZP przy KSOS.

V. Warunki pracy i płacy

1. Zatrudnienie od zaraz, na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,

2. Wymiar zatrudnienia – pełny etat,

3. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1786) oraz regulaminu wynagrodzenia pracowników KSOS,

4. Miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, Al. Powstania Warszawskiego 6, Kraków.

VI. Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2. List motywacyjny i CV,

3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,

4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

VII. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

IX. Komplet dokumentów z dopiskiem: „NABÓR na stanowisko ds. płac” należy składać osobiście w siedzibie KSOS (sekretariat, pn-pt od 8-15), lub drogą pocztową na adres:

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Al. Powstania Warszawskiego 6

31-549 Kraków

w terminie do dnia 08 lutego 2018 roku. (liczy się data wpływu do placówki)

 

X. Aplikacje, które wpłyną do placówki niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

XI. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej KSOS.

 

XII. Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną.

 

Dyrektor KSOS

Zdzisław Tracz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ()