BIP Archiwalny - A_ZSZ1 (data archiwizacji: 2018-09-04, powód archiwizacji: Zgodnie z uchwałą nr XCIX/2581/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r.)
DYREKTOR Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
referenta ds. uczniowskich


1. Wymagania formalne

Spełnienie następujących warunków:

• Pełna zdolność do czynności prawnych,

• Wykształcenie średnie lub wyższe.

 
2. Wymagania dodatkowe

1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych.

2. Znajomość programu ZSZO (Zintegrowany System Zarządzania Oświatą) i SIO (System Informacji Oświatowej); znajomość Microsoft Office.

3. Doświadczenie na stanowisku sekretarki.

 
3. Zakres obowiązków

• prowadzenie dokumentacji uczniów,

• przygotowanie dokumentacji maturalnej,

• sporządzanie duplikatów świadectw,

• wydawanie zaświadczeń uczniom,

• prowadzenie dokumentacji ze zwolnieniami uczniów z zajęć wychowania fizycznego,

• wydawanie legitymacji uczniowskich,

• sporządzanie sprawozdań w systemie informacji oświatowej.

 
4. Warunki pracy i płacy:

• zatrudnienie na czas nieobecności pracownika,

• wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 50 poz.398 z późniejszymi zmianami).

 
5. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny i CV.

2. Kwestionariusz osobowy.

3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i odpowiedni staż pracy.

4. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Dowód osobisty do wglądu.

6. Oświadczenie o niekaralności.

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4 (I piętro, sekretariat pok. 101) w terminie do dnia 30 stycznia 2018 roku.

 

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie lub drogą elektroniczną.

 
7. Ilość etatów

1 etat na okres zastępstwa na stanowisko urzędnicze referenta ds. uczniowskich

 


Dyrektor Elżbieta Kosacka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy (2)