BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

MCOO.KD.1110.6.2018

 

 

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w MCOO w Krakowie – ilość do 3 etatów.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnienie wymagań określonych art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

2) wykształcenie średnie techniczne lub wyższe,

3) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

4) przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,

5) umiejętność kosztorysowania w ZUZI robót ogólnobudowlanych,

6) minimum 4 letni staż pracy przypadku wykształcenia wyższego a w przypadku wykształcenia średniego minimum 6 lat .

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (nie obowiązkowe) -będące przedmiotem oceny:

1) uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych w obiektach zabytkowych,

2) znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego i zamówień publicznych

3) znajomość formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych,

4) prawo jazdy kategorii B,

5) zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów,

6) mile widziane doświadczenie w pracy w samorządzie,

7) samodzielność i zaangażowanie,

8) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość Worda, Excela, Internetu,

9) umiejętność pracy w zespole.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z ewentualnych testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 3x1 etat,

2) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 mc. z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

3) płaca zasadnicza w wysokości 2800,00 do 3000 zł brutto + dodatek funkcyjny 500,00zł do 900 zł + 20% premii regulaminowej i dodatek za wieloletnią pracę,

4) miejsce pracy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie,

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. przygotowywanie i przekazywanie do Działu Zamówień Publicznych wniosków

o wszczęcie postępowań na zamówienia publiczne dotyczące realizacji zadań Działu Nadzoru Inwestorskiego wraz z kompletem materiałów niezbędnych do sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

2. przygotowywanie specyfikacji technicznych lub programów funkcjonalno-użytkowych na opracowania projektowe i realizację robót, materiałów do przetargów zgodnie z ustawą,

3. nadzór nad robotami oraz sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów budowlanych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

4. udział w przygotowywaniu prac remontowych: określenie zakresu i przedmiaru robót, wykonywanie kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ślepych,

5. uczestniczenie w próbach i odbiorach częściowych robót jak i gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

6. wykonywanie przeglądów jednorocznych i pięcioletnich placówek wynikających z przepisów prawa budowlanego.

7. sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń faktur, rachunków i innych dokumentów będących podstawą do rozliczeń robót,

8. uczestniczenie w sporządzaniu planów remontowych ze wskazaniem pilności i kolejności wykonywania robót

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli zamierza skorzystać z uprawnień o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w MCOO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Centrum (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia 5 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu do Centrum).

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po określonym wyżej terminie  n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Centrum – (I piętro) oraz na stronie internetowej Centrum.

12. Osoby, które spełnia wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane droga elektroniczną na wskazany adres, e- mailowy.

 

Lista Kandydatów

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (inspektor ogólnobudowlany)