BIP MJO - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

SPECJALISTA DS. PŁAC ( 0,25 etatu)

 

 

 

1. Wymagania formalne:

 

1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

2. Wykształcenie wyższe: ekonomiczne, zarządzanie, prawo

3.Znajomość obsługi programu PŁATNIK

4. Pełna zdolność do czynności prawnych i publicznych

5. Znajomość Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości

6.Doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty ds. płac

 

2. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość regulacji prawnych:

-Ustawa o pracownikach samorządowych i rozporządzenia ws. wynagradzania

pracowników samorządowych

-Ustawa o finansach publicznych

-Ustawa o rachunkowości

-Ustawa o ochronie danych osobowych

-Kodeks Pracy

-Karta nauczyciela

-Ustawa o ZFSŚ

-Przepisy związane z rozliczanie składek i zasiłków ZUS

-Przepisów związanych z pobieraniem i rozliczeniem zaliczek na podatek dochodowy

2. Umiejętność obsługi komputera, Internetu, programów biurowych

3. Znajomość obsługi ZSZO (moduł Płace), SIO ( stare i nowe)

4. Znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej

5. Komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

• Prowadzenie pełnej dokumentacji w programie ZSZO

• Prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i US.

• Sporządzanie list płac dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz ZFŚS

• Sporządzanie i przekazywanie do banku miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników

• Sporządzanie sprawozdań z zakresu SIO i GUS

• Wydawanie zaświadczeń o zarobkach

• Sporządzanie PIT-ów zgodnie z obowiązującymi przepisami

• Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, korygowanie wszelkich zmian dotyczących czasu pracy lub danych pracowników i wysłanie ich drogą elektroniczną, sporządzanie deklaracji ZUS

• Terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem pracowników, rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników z ZUS

• Wykonywanie wyliczeń do starego i nowego SIO oraz Arkusza Organizacyjnego dot. wynagrodzeń pracowników

• Sporządzanie i wykonywanie zestawień i list do KZP oraz na potrzeby Zespołu Ekonomiki Oświaty

• Wprowadzanie danych do ZSZO ( moduł Płace)

• Sporządzanie zestawień dotyczących wynagrodzeń – zgodnie z wymogami Wydziału Edukacji

• Współpraca z działem kadr w zakresie GUS

 

 

 

 

 

 

4. Wymagane dokumenty:

 

• CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

• kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

• oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku

• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia naboru

• dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych i inne o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach).

 

5. Warunki pracy i płacy:

 

• zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,

• wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie,

• miejsce pracy: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie przy ul. Św. Gertrudy 2

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w sekretariacie Poradni przy ul.św. Gertrudy 2 31-046 Kraków, do dnia 6 lutego 2018 r. codziennie od 8.00-19.00.

Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór na stanowisko-specjalista ds. płac ".

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, będą informowani drogą telefoniczną.

Informacja o wyniku naboru będzie przekazana kandydatowi drogą telefoniczną.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP poradni.

 

7. Ilość etatu:

 

0,25 etatu

 

DYREKTOR

mgr Małgorzata Niewodowska

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi ()