BIP MJO - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

SPECJALISTA DS. KADR ( 0,25 etatu)

 

 

 

1. Wymagania formalne:

 

1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

2. Wykształcenie wyższe

3. Pełna zdolność do czynności prawnych i publicznych

4. Doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty ds. kadr

5. Znajomość przepisów kadrowych, Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, Kodeksu Postępowania administracyjnego, Ustawy o ochronie danych osobowych

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

1. Umiejętność pracy w programach:

- Zintegrowany System Zarządzania Oświatą ( Moduł Kadry, Arkusz Organizacyjny)

-SIO ( stare i nowe)

- GUS

-Płatnik

2. Znajomość regulacji prawnych:

-Ustawa o pracownikach samorządowych i rozporządzenia ws. wynagradzania

pracowników samorządowych

-Ustawa o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego

-Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

-Ustawa o ochronie danych osobowych

-Kodeks Pracy

3. Umiejętność pracy w grupie i pod presją czasu

4. Umiejętność obsługi komputera, Internetu, programów biurowych

5. Komunikatywność, dokładność, rzetelność, sumienność

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

• Prowadzenie zgodnie z przepisami spraw kadrowy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi

• Prowadzenia akt osobowych i ich archiwizacja

• Przygotowanie umów o pracę, zakresu obowiązków, świadectw pracy

• Prowadzenie spraw związanych z okresową oceną pracowników

• Przegotowanie dokumentów związanych z awansem zawodowym nauczycieli

• Sporządzanie comiesięcznych list obecności dla pracowników

• Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i innych nieobecności, obowiązkowych badań lekarskich, obowiązkowych szkoleń BHP oraz kontrola ich aktualności

• Prowadzenie dokumentacji kadrowej w ZSZO, SIO

• Kompletowanie dokumentacji do wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzicielskich oraz do urlopów wychowawczych

• Przygotowanie dokumentów emerytalno – rentowych

• Opracowanie materiałów dla potrzeb statystycznych w zakresie zatrudnienia

• Współpraca z działem płac w zakresie ZUS

 

 

 

4. Wymagane dokumenty:

 

• CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

• kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

• oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku

• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

• dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych i inne o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach).

 

5. Warunki pracy i płacy:

 

• zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,

• wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie,

• miejsce pracy: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie przy ul. Św. Gertrudy 2

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w sekretariacie Poradni przy ul.św. Gertrudy 2 31-046 Kraków, do dnia 6 lutego 2018 r. codziennie od 8.00-19.00.

Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór na stanowisko-specjalista ds. kadr ".

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, będą informowani drogą telefoniczną.

Informacja o wyniku naboru będzie przekazana kandydatowi drogą telefoniczną.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP poradni.

 

7. Ilość etatu:

 

0,25 etatu

 

DYREKTOR

mgr Małgorzata Niewodowska

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi ()