BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej Nowa Huta w Krakowie, os. Hutnicze 5
DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ OS. SZKOLNE 28 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PRACOWNIK SOCJALNY


1. Wymagania formalne

1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych.

2. Dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub dyplom wyższej szkoły o kierunku praca socjalna, albo ukończone przed dniem 01.05.2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, albo ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunkach: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, (studia ukończone przed 01.01.2008 r. lub kontynuowane 01.01.2008 r.) albo ukończone do dnia 31.10.2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia albo rozpoczęte przed dniem 01.05.2004 r. i ukończone studia wyższe licencyjne lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych

5. Stan zdrowia pozwalający wykonywać pracę na stanowisku.

6. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

 

2. Wymagania dodatkowe

1. Dobra zanajomość i umiejętność obsługi programów komputerowych: pakiet MS Office (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny).

2. Umiejętność korzystania z poczty elektronicznej i Internetu.

3. Rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, dokładność.

 

3. Zakres obowiązków

1 Wielowymiarowa ocena potrzeb mieszkańców w zakresie socjalno-bytowym.

2 Udział w procesie adaptacji nowoprzyjętych mieszkańców.

3 Pomoc mieszkańcom w prowadzeniu ewidencji oszczędności i wydatków.

4 Podtrzymywanie i odbudowywanie relacji mieszkańców ze środowiskiem rodzinnym i bliskimi osobami.

5 Kontakt z rodzinami, opiekunami prawnymi mieszkańców w zakresie finansowym..

6 Dokonywanie zakupów na prośbę i w razie potrzeby mieszkańców.

7 Bieżąca współpraca z pozostałą kadrą Domu Pomocy Społecznej.

8 Pomoc w zakresie rozwiązywania osobistych problemów mieszkańców.

9 Prowadzenie dokumentacji obowiązującej w Domu Pomocy Społecznej.

 

4. Warunki pracy i płacy:

1. Umowa o pracę na czas określony.

2. Wynagrodzenie zasadnicze miesięczne w przedziale 2700-2900 zł brutto z możliwością podwyżki po okresie próbnym.

3. Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28, praca w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w komputer i urządzenie biurowe.

 

5. Wymagane dokumenty:

1. CV oraz list motywacyjny opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych"

2. Kserokopia dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe,

3. Kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe.

 

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiscie , przesłać pocztą na adres:

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie os. Szkolne 28, 31-977 Kraków lub w wersji elektronicznej na e-mail: k.szkolne28@gmail.com w terminie do 26.01.2018r.

 

 
7. Ilość etatów
Liczba etatów -1

W miesiącu grudniu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osiągnął poziom 6%.

Marta Chechelska
Dyrektor

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 (2)