BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

MCOO-KD.1110.4.2018

 

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY w KRAKOWIE

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. merytorycznych w projektach realizowanych ze środków zewnętrznych w MCOO w Krakowie. Ilość etatów -1-3

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnienie wymagań określonych art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

2) wykształcenie wyższe preferowane z zakresu ekonomii lub administracji,

3) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, biegła znajomość MS Office, w szczególności Word i Excel oraz Internet,

4) doświadczenie w realizacji/koordynacji projektów w ramach EFS,

5) co najmniej 4 letni staż pracy.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość bieżących wytycznych w zakresie realizacji projektów unijnych,

2) wiedza na temat form wsparcia realizowanych w projektach,

3) umiejętność przygotowania i prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanymi działaniami projektowymi,

4) umiejętność obsługi systemów teleinformatycznych związanych z realizacją projektów np. SL2014.

5) gotowość do poszerzania swojej wiedzy i nabywania nowych umiejętności,

6) dyspozycyjność, otwartość na nowe zadania zawodowe,

7) samodzielność i zaangażowanie,

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualnych testów teoretycznych i praktycznych .

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 3x 1 etat,

2) płaca zasadnicza 2800,00 zł + premia regulaminowa + dodatek za wieloletnia pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat pracy,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna na czas realizowania projektu,

4) miejsce pracy: Miejskim Centrum Obsługi Oświaty Krakowie.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCOO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi działaniami projektowymi w zakresie merytorycznym i administracyjnym oraz kontrola zgodności z przyjętym harmonogramem i budżetem projektu, w tym w zakresie terminowości i rzetelności sporządzania wszelkiej sprawozdawczości w części merytorycznej oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji projektu i jej prawidłowej archiwizacji,

2. przygotowywanie i prowadzenie sprawozdawczości w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014 tj. postępu rzeczowego realizacji projektu, wskaźników produktu i rezultatu, bazy monitorowania uczestników projektu, bazy personelu oraz zamówień publicznych,

3. monitorowanie przepisów i wytycznych mających wpływ na prawidłowe rozliczanie projektów,

4. inicjowanie i opracowywanie wytycznych i procedur niezbędne do właściwej realizacji zadań,

5. zbieranie i uaktualnianie harmonogramów zajęć poszczególnych form wsparcia, przesyłanie ich na bieżąco do Instytucji pośredniczącej RPO WM – należy przez to rozumieć Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, dla prawidłowego przebiegu realizacji projektu, w tym zebranie protokołów rekrutacji oraz deklaracji i oświadczeń uczestników projektu,

6. przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro zgodnie z Regulaminem w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (zamówienia publiczne na dostawy i usługi o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych),

7. dbałość o prawidłową promocję projektu oraz nadzór nad oznakowaniem pomieszczeń, sprzętu itp., zgodnie z Wytycznymi obowiązującymi w umowie partnerskiej,

8. prowadzenie rejestrów i dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w projekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,

9. zapewnienie właściwego wewnętrznego przepływu informacji, mającego wpływ na zakres, cele, czy rezultaty projektu,

10. realizacja zapisów umowy o dofinansowanie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli zamierza skorzystać z uprawnień o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko ds. merytorycznych w Dziale Projektów Zewnętrznych MCOO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Centrum (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia 3 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu do Centrum).

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Centrum – (I piętro) oraz na stronie internetowej Centrum.

12. Osoby, które spełnia wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane droga elektroniczną na wskazany adres, e- mailowy.

 

 

Lista Kandydatów

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (ds merytorycznych )