BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent w Sekcji Informatyzacji

1. Wymagania formalne:

Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),

oraz dodatkowo:

 1. wykształcenie wyższe,

 2. bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,

 3. znajomość oprogramowania Otago Ratusz,

 4. co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w jednostkach samorządowych na podobnym stanowisku,

 5. zdolność analitycznego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów, łatwość w formułowaniu syntez i diagnoz.

 


2. Wymagania dodatkowe:

 1. w przypadku wykształcenia wyższego preferowane kierunki informatyczne lub pokrewne,

 2. systematyczność i dobra organizacja pracy,

 3. umiejętność pozyskiwania i analizowania informacji, dokładność i systematyczność, rzetelność, sumienność, kultura osobista,

 4. odpowiedzialność za realizowane zadania,

 5. umiejętność pracy w zespole,

 6. rzetelność, sumienność, dokładność, odporność na stres, samodzielność.

 


3. Zakres obowiązków:

 1. Administracja aplikacją Otago w MOPS,

 2. Sporządzanie okresowych informacji o zaangażowaniu środków finansowych,

 3. Sporządzanie harmonogramu wydatków inwestycyjnych

 4. Opracowywanie i prowadzenie materiałów planistycznych do projektu planu wydatków w zakresie zadań realizowanych przez SI,

 5. Nadzór, monitoring i rozliczenie umów (poprawność, terminy, kary),

 6. Reklamacje wadliwie wykonanych usług oraz monitorowania i rozliczenie wykonawcy z realizacji uprawnień MOPS wynikających z udzielonej rękojmi lub gwarancji,

 7. Obsługa umów gwarancyjnych,

 8. Przygotowywanie dokumentacji do zamówień na towary i usługi.

 

Zakres odpowiedzialności:

 1. referent w Sekcji Informatyzacji odpowiada przed kierownikiem Sekcji Informatyzacji za rzetelną i terminową realizację powierzonych zadań.

 

Zakres upoważnień:

 1. referent w Sekcji ds. informatyzacji parafuje pisma kierowane do podpisu przez kierownika Sekcji ds. Informatyzacji,

 2. referent w Sekcji ds. informatyzacji ma prawo do konsultacji udzielanej przez kierownika Sekcji ds. Informatyzacji.

 

 
4. Warunki pracy i płacy:

 Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie zasadnicze: od 2500,00 złotych do 2800,00 złotych i inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

 Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny, CV,

 2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

 4. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „Referent w Sekcji Informatyzacji”,

 7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
 Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 01 lutego 2018 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Referent w Sekcji Informatyzacji”. Oferty,   które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 


7. Ilość etatów:
   1


  Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 


Dyrektor
Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (REFERENT w SI)