BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie

ul. Praska 25 30-329 Kraków

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

 

 

1. Wymagania niezbędne:

a) spełnienie wymagań określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 902,

z późn.zm.);

b) co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

c) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

 

Uwaga! Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań na stanowisku pracy, w tym:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy w DPS;

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.)

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.)

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn.zm.);

b) biegła znajomość obsługi komputera, programów biurowych Pakiet MS Office, swobodne poruszanie się w sieci Internet;

c) znajomość zasad gospodarowania środkami trwałymi;

d) znajomość zasad prowadzenia archiwum zakładowego i instrukcji kancelaryjnej;

e) znajomość gospodarki drukami ścisłego zarachowania;

f) umiejętność organizowania pracy i kierowania zespołem;

g) doświadczenie w pracy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub innej jednostce administracji publicznej;

h) umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i koordynowania działań;

i) umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej;

j) umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji z kontrahentami Domu;

k) poczucie odpowiedzialności za efekty i skutki wykonywanej pracy;

l) komunikatywność;

m) rzetelność, sumienność, dokładność;

n) kreatywność i umiejętność wdrażania innowacyjnych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem jednostki;

o) wysoki poziom kultury osobistej.

 

3. Zakres obowiązków:

a) organizowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu;

b) współdziałanie z pracownikami innych komórek organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań jednostki;

c) nadzór nad stanem technicznym budynku i instalacji, środków transportu, urządzeń, maszyn i sprzętu stanowiącego wyposażenie Domu oraz ich bieżące utrzymanie w sprawności technicznej i użytkowej;

d) przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzanie postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

e) sporządzanie umów z wykonawcami i dostawcami;

f) nadzór i kontrola nad realizacją umów zawartych w drodze zamówień publicznych oraz zakupów dokonywanych w trybie poza ustawą Prawo zamówień publicznych;

g) planowanie remontów, konserwacji urządzeń DPS;

h) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań;

i) nadzór nad właściwą gospodarką inwentarzem oraz prawidłowym prowadzeniem ewidencji inwentarza;

j) przygotowywanie i prowadzenie pełnej dokumentacji zadań związanych z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych; sporządzanie wniosków inwestycyjnych;

k) realizowanie zarządzeń sanitarno-epidemiologicznych;

l) zadania wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych;

m) realizowanie działań umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie jednostki zgodnie z wymaganymi przepisami;

 

4. Warunki pracy:

a) umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej);

b) wynagrodzenie zasadnicze brutto od 3700,00 złotych do 4000,00 złotych, dodatek stażowy max. 20% oraz inne dodatki do wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników DPS ul. Praska 25 w Krakowie.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys zawodowy z adresem do korespondencji;

b) list motywacyjny;

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e) kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

f) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.), na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) oświadczenie kandydata o niekaralności dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności);

 

Uwaga! Kandydaci, którzy nie złożą kompletu wymaganych dokumentów, nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25, (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 31.01.2018 r.

Koperta musi zawierać adnotację: ”Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego”.

O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 

8. Ilość etatów:

1 etat.

 

9. Nabór składa się z dwóch etapów:

- selekcji wstępnej - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych;

- selekcji merytorycznej - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Uwaga! Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

 

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z późn. zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej DPS przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wymienieni w protokole naboru, mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w Sekretariacie DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie ul. Praska 25, w ciągu jednego miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.

 

Dyrektor

Beata Magiera

 

 

Lista kandydatów

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II - Kierownik Działu A-G (2018)