BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka

DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY IM. J. KORCZAKA

W KRAKOWIE, os. Kalinowe 18

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - ETAT

 

 

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

 

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku ( Dz.U. z 2014r. poz.1202 z późn.zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27.08.2009r. ( Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy jednego z niżej wymienionych warunków :

 

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości,

c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg

rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe ;

2. Wymagania dodatkowe:

 

- biegła znajomość obsługi programu Budżet JST PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom, znajomość ZSZO

(zintegrowanego systemu zarządzania oświatą)

- doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo –budżetowych;

- znajomość programów finansowo-księgowych jednostek budżetowych;

- znajomość ustawy o rachunkowości, w tym rachunkowości budżetowej;

- znajomość ustawy o finansach publicznych;

- znajomość przepisów płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych;

- znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej;

- znajomość programów księgowych, znajomość programów bankowych, pakietu Microsoft Office oraz znajomość internetu;

- umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów, zestawień wg potrzeb;

 

  

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. prowadzenie pełnej rachunkowości Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka w Krakowie, w tym rzetelne i terminowe sporządzanie planów i sprawozdań finansowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego,

2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego

3.dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4. przestrzeganie obowiązującego terminu inwentaryzacji i jej rozliczenia zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.)
i obowiązującymi zasadami i terminami przeprowadzania inwentaryzacji ( instrukcja inwentaryzacji ) w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka w Krakowie,

5. wnioskowanie do kierownika jednostki o określenie trybu, wg którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne lub samodzielnych pracowników prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej,

6. przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. ( Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), aby nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

7. zatwierdzenie dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty

8. sporządzanie wniosków o braki w budżecie

9. czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z planem przekazywaniem na konto odpisu na ZFŚS

10. sporządzanie harmonogramu dla potrzeb Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa do wszystkich zmian w budżecie.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

1. wymiar czasu pracy : 1 pełny etat, zatrudnienie od dnia 01 kwietnia 2018r., pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 miesięcy
z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony

2. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014r.  poz. 1786 ze zm.) oraz regulaminem wynagrodzenia pracowników samorządowych w MDK im. J. Korczaka w Krakowie (oraz dodatek funkcyjny, za wysługę lat i premia regulaminowa).

3. godziny pracy : do uzgodnienia

4. miejsce pracy: Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie, os.Kalinowe 18

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MDK im. J. Korczaka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

 

1. list motywacyjny;

2. życiorys (CV);

3. kopie dyplomów, świadectw potwierdzających kwalifikacje i odpowiedni staż pracy;

4. oświadczenie o niekaralności;

5. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2015r., poz.2135 z późn.zm.);

7. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 

7.W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

1. Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka w Krakowie,

os. Kalinowe 18, 31-814 Kraków w terminie do dnia 26.01.2018 roku do godz.16.00 (zaliczamy datę wpływu do Sekretariatu MDK).Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka w Krakowie”.

2. O terminie postępowania w formie rozmowy kwalifikacyjnej mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko głównego księgowego osoby spełniające wymagania powiadomione zostaną telefonicznie. Rozmowa kwalifikacyjna z osobami powiadomionymi spełniającymi wymagania odbędzie się w dniu 29.01.2018r. o godz. 16.30.

2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz tablicy informacyjnej MDK im. J. Korczaka w Krakowie
os. Kalinowe 18.

 

9. Ilość etatów

 

1 pełny etat

 

Zatwierdzam                               

     Dyrektor                                    

Monika Modrzejewska                        

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy główny księgowy w Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka (6.02.2018)