BIP MJO - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA DO SPRAW UCZNIOWSKICH


1. Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016.902 t.j.z dnia 24.06.2016)

• Jest obywatelem polskim

• Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

• Wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe

• Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

• Minimalne wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie średnie – staż pracy 5 lat, wykształcenie wyższe – staż pracy 4 lata

• Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku

 2. Wymagania dodatkowe

• Znajomość zagadnień prawa oświatowego: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz.1943 tj. z dnia 02.12.2016 r.), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017 r., poz.60)

• Znajomość obsługi komputera

• Umiejętność redagowania pism urzędowych

• Komunikatywność i otwartość, umiejętność współpracy, odpowiedzialność, samodzielność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań

• Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań
3. Zakres obowiązków

• Obsługa rekrutacji uczniów do szkoły. Prowadzenie wszystkich spraw wynikających z przepisów obowiązku nauki dotyczących uczniów

• Prowadzenie dokumentacji uczniów, bieżące wpisywanie danych osobowych do ksiąg uczniowskich

• Sporządzanie list uczniów oraz bieżąca ich aktualizacja

• Prowadzenie statystyk uczniowskich

• Sporządzanie danych i prowadzenie bazy danych Systemu Informacji Oświatowej

• Wydawanie, prolongowanie i prowadzenie ewidencji legitymacji uczniowskich

• Wydawanie uczniom zaświadczeń o odbywaniu nauki

• Sporządzanie duplikatów świadectw zgodnie z obowiązującymi przepisami

• Zamawianie, zakup i ewidencja druków z zakresu dokumentacji uczniowskiej

• Współpraca z pedagogiem szkolnym w sprawach dotyczących stypendium dla uczniów

• Przygotowywanie wszystkich spraw dotyczących egzaminów uczniów w systemie OBIEG i SMOK

• Prowadzenie modułu uczniów w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą

• Prowadzenie szkolnego archiwum

 4. Warunki pracy i płacy:

• Zatrudnienie na postawie umowy o pracę

• Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz.1786 z późn.zmianami) oraz z regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

 5. Wymagane dokumenty:

• List motywacyjny i CV

• Kwestionariusz osobowy

• Dokument potwierdzający tożsamość, posiadane wykształcenie, kwalifikacje i odpowiedni staż pracy

• Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

• Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 t.j.)

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

• Oferty wraz z kserokopiami wymaganych dokumentów należy złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 (pokój nr 1) w Krakowie, os. Szkolne 18 w godz. 8,00 – 15,30 w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia). Oferty niekompletne i złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane

• Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na stanowisko – specjalista ds. uczniowskich”

• O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Złożonych dokumentów nie zwracamy.

• Wymagane oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, stronie internetowej szkoły i BIP

 7. Ilość etatów

• 0,81 etatu – 32,5 godz. tygodniowo

• Zatrudnienie od 1 lutego 2018 r.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2

mgr Urszula Mroczek-Gula

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ()