BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

MCOO-KD-5.1110.2.18

 

DYREKTOR MCOO w KRAKOWIE

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent

ds. prawnych w MCOO w Krakowie. Ilość etatów:1

 

 

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1.spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych,

2. wykształcenie wyższe prawnicze.

3. minimum dwuletni staż pracy.

 

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1.znajomość regulacji prawnych z zakresu: prawa cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych, ustawy zamówień publicznych, ustawy – prawo budowlane, oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawie o samorządzie gminnym,

2.znajomość obsługi komputera w tym edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego oraz LEX i Legalis,

3.komunikatywność, kreatywność, komunikacja werbalna i pisemna, umiejętność analityczna, samodzielność w podejmowaniu decyzji, umiejętność pracy w zespole.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z ewentualnych testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) płaca zasadnicza z przedziału od 2 800,00 do 3000,00 zł + premia regulaminowa + dodatek za wieloletnią pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat pracy,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

4) miejsce pracy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCOO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. przygotowanie wzorów umów ( na roboty budowlane, o dzieło, sprzedaży, usługi w prowadzonych postępowaniach w oparciu o istniejące wzorce),

2. weryfikacja sporządzonych umów przez pracowników merytorycznych działu pod względem zgodności z wzorcem i ustaleniami postępowania,

3 weryfikacja pism przygotowywanych przez pracowników pod względem formalno – prawnym,

4. przygotowanie pism wychodzących, w tym m.in. wezwań do zapłaty, oświadczeń o potrącenia, oświadczeń o odstąpieniu od umowy, wniosków do organów administracji rządowej i samorządowej w ramach prowadzonych postępowań jako wsparcie pracowników merytorycznych prowadzących postępowania,

5. świadczenie pracy merytorycznej i administracyjnej na potrzeby kierownika działu.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8.Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)”

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. prawnych w MCOO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Centrum (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia (nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 31 stycznia 2018 roku. (liczy się data wpływu do Centrum)

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Centrum – (I piętro) oraz na stronie internetowej Centrum.

 

12. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (samodzielny referent ds prawnych)