BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

Kierownik Zespołu Konserwacji Zieleni – 1 etat

(Nr ref. 04-ZZM-2018)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe w zakresie leśnictwa, ogrodnictwa, rolnictwa;

d) minimum 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej 1,5 roczne doświadczenie w koordynowaniu pracy zesołem.

 

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu :

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. Nr 267 z późn. zm.);

- Statutu ZZM stanowiącego załącznik do uchwały nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. oraz wynikających z niego zadań i zagadnień merytorycznych w szczególności kwestii dotyczących utrzymania terenów zieleni;

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody wraz z nowelizacjami;

- ustawy o dostępie do informacji publicznej;

- znajomość Kodeksu Cywilnego;

b) doświadczenie w pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej;

c) umiejętność zarządzania informacją, pozyskiwania, przetwarzania, analizowania danych;

d) czynne prawo jazdy kat. B;

e) bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

f) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

g) zorientowanie na realizowanie postawionych celów, dokładność, zaangażowanie, odpowiedzialność;

h) umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, odporność na stres, dyspozycyjność.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) kierowanie pracą Zespołu Konserwacji Zieleni;,

b) uczestnictwo w naradach i spotkaniach roboczych:

c) nadzór nad utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej będącej w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie;

d) kontrola jakości i terminowości wykonania prac,

e) czuwanie nad prawidłowością realizacji prac w terenie;

f) odpowiadanie na pisma związane z interwencjami, skargami i wnioskami z zakresu zieleni;

g) przygotowywanie zleceń, planowanie zadań związanych z właściwym utrzymaniem terenów zieleni, wykonywanie przeglądów.

 

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b)Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Kraków ul. W. Reymonta 20;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 3 500 zł do 4 000 zł brutto miesięcznie + dodatek funkcyjny + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM + dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w sekretariacie ZZM) - podpisany odręcznie

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) w przypadku posiadania kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 04-ZZM-2018" – w terminie do dnia: 25-01-2018 r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków, Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Dyrektor

 

Piotr Kempf


INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko : Kierownik Zespołu Konserwacji Zieleni – 1 etat

(Nr ref. 04-ZZM-2018)

 

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłał/o 7 kandydat/ów. W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 3 kandydat/ów spełnił/o wymogi formalne. Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 3 kandydat/ów .

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 05.02.2018 r. w biurze ZZM w Krakowie ul.Reymonta 20.

 


 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Kierownik Zespołu Konserwacji Zieleni – 1 etat (Nr ref. 04-ZZM-2018)