BIP MJO - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

 

na wolne stanowiska Głównego Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych – 2 etaty

nr ref. 1-ZIM-2018

 

 

 


I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (formalne)

1. spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

2. wykształcenie wyższe;

3. co najmniej 5 lat stażu pracy;

4. doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych (jako zamawiający) – przez co najmniej 4 ostatnie lata, licząc od daty niniejszego ogłoszenia.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).


II. WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):

1. praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej (wraz z bieżącymi nowelizacjami) - ustawa Pzp;

2. praktyczna znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o ochronie danych osobowych, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3. praktyczna umiejętność sporządzania dokumentacji przetargowej;

4. umiejętność publikacji dokumentów wymaganych ustawą Pzp;

5. obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office - w stopniu umożliwiającym sprawne wykonywanie obowiązków;

 

Dodatkowym atutem będą:

1. wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub z zakresu administracji;

2. studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych lub udział w szkoleniach i warsztatach,

3. wysoki poziom umiejętności w zakresie komunikacji pisemnej - stosowanie przyjętych form i stylu korespondencji oraz języka i treści pism.

4. mile widziana znajomość Ustawy Prawo budowlane, znajomość problemów i uwarunkowań przy realizacji procesu inwestycyjnego;

5. mile widziane doświadczenie przy prowadzeniu procedury konkursu na podstawie tej ustawy Pzp;

 

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

Samodzielne przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień, który obowiązuje w ZIM, w tym m.in.:

1. przygotowywanie i przeprowadzenie pod względem formalnoprawnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych w jednym z trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz konkursów na podstawie tej ustawy;

2. opracowywanie, kompletowanie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a w tym: opracowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, sporządzanie pełnej dokumentacji z zakresu powadzonych postępowań i jej publikacja, przygotowanie projektów ogłoszeń i publikowanie ich, organizacja i udział w pracach komisji przetargowych w charakterze przewodniczącego lub sekretarza, udział w procedurach związanych z rozpatrywaniem ewentualnych odwołań (np. przygotowywaniu materiałów dotyczących rozpatrzenia odwołań do UZP);

3. udział w procesie przygotowywania planu zamówień publicznych i sprawozdawczości, prowadzenie rejestrów i ewidencji zamówień zgodnie z przepisami wewnętrznymi.

 
IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat

2) płaca zasadnicza w wysokości z przedziału 3 500 zł brutto do 4 500 zł brutto

3) miejsce pracy: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. W. Reymonta 20

 

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.

W Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.


VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) CV

2) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje

3) dokumenty potwierdzające staż pracy

4) oświadczenia wg załączonego wzoru

 

VII. ZASADY NABORU:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: sekretariat@zim.krakow.pl

do dnia 26 stycznia 2018 r. do godziny 13.00.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

 

VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 29-30 stycznia 2018 r. w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. W. Reymonta 20.

 

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział w rozmowach kwalifikacyjnych, drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

 

Informacja o nazwiskach kandydatów wyłonionych na stanowisko Głównego Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl/zim najpóźniej do dnia 31 stycznia 2018 r.

 

 

Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie

 

Janina Pokrywa

Wyniki naboru na stanowisko Głównego Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych w ZIM w Krakowie (nr ref. 1-ZIM-2018)