BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Ludwika i Anny Helclów w Krakowie

OGŁASZA NABÓR|

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starszy referent ds. kadr i płac

 

 
 


1. Wymagania formalne:


a) Spełnienie wymagań zgodnie z art.6 ustawy pkt 1 i 3, z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach

    samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

b) Wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie z minimum dwuletnim stażem pracy na stanowisku o podobnym zakresie.

c) Niekaralność za przestępstwa umyślne.

d) Ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 
2. Wymagania dodatkowe:


a) Umiejętność korzystania z regulacji prawnych z zakresu Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych,

    Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o ochronie danych osobowych,

    Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

b) Znajomość i umiejętność obsługi komputera w środowisku oprogramowania: Word, Excel, Płatnik,

    Kadrowo-Płacowy oraz Internet.

c) Posiadanie doświadczenia w Dziale Kadr- mile widziane co najmniej 6-miesięczne doświadczenie

    w prowadzeniu spraw kadrowych.

d) Posiadanie doświadczenia w rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

e) Wiedza z zakresu płac, rozliczeń z ZUS.

f) Znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.

g) Preferowane ukończenie szkolenia/kursy w zakresie Kadr i Płac.

h) Umiejętność poprawnego redagowania pism, zarządzeń.

i) Komunikatywność, wnikliwość.

j) Umiejętność analitycznego myślenia.

k) Umiejętność prawidłowego formułowania myśli w mowie i piśmie.

l) Umiejętność organizacji pracy własnej, terminowość.

m) Umiejętność pracy w zespole.

n) Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

o) Wysoka kultura osobista.

p) Nieposzlakowana opinia.

q) Samodzielność , dokładność , odpowiedzialność, punktualność.

 
3. Zakres obowiązków:


a) Sporządzanie umów o pracę dla pracowników.

b) Kompleksowe prowadzenie akt osobowych.

c) Ustalania uprawnień urlopowych pracowników i prowadzenie dokumentacji z tym

    związanej.

e) Sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia

    i wynagrodzeń pracowników, do których pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa.

f) Prowadzenie ewidencji czasu pracy, obowiązkowych badań lekarskich, obowiązkowych szkoleń BHP i P-POŻ pracownika

   oraz kontrola ich aktualności.

g) Pomoc w sporządzaniu sprawozdań w zakresie dotyczących spraw personalnych, zatrudniania pracowników

    zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami.

h) Obsługa programu Płatnik – zgłoszenia/wyrejestrowywania z ZUS pracowników.

i) Sporządzanie comiesięcznych deklaracji o wysokości składek społecznych i zdrowotnych.

j) Sporządzanie listy płac dla pracowników Domu – rozliczanie wynagrodzeń oraz wszelkich świadczeń dotyczących pracowników.

k) Obsługa programu kadrowo – płacowego COGISOFT.

l) Archiwizowanie dokumentacji kadrowej i płacowej.

ł) Obliczanie zasiłków wypłacanych przez ZUS (chorobowych, opiekuńczych,

    macierzyńskich, rehabilitacyjnych itd.).

m) Prowadzenie spraw socjalnych.

n) Wykonywanie innych czynności służbowych wynikających z przepisów dotyczących

    stanowiska pracy oraz potrzeb zakładu.

4. Warunki pracy i płacy:


a) Wymiar zatrudnienia 1 etat.

b) Rodzaj umowy; umowa o pracę

c) Warunki pracy i płacy z zgodnie z Regulaminem Wynagradzania.

 
5. Wymagane dokumenty:


 

a) List motywacyjny.

b) Życiorys (CV).

c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

d) Kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia.

e) Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

f) Zaświadczenie o niekaralności.

g) Zaświadczeni lekarskie dopuszczające do pracy na danym stanowisku.

h) Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

i) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku

   o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 roku poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

   ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz.902 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem oraz innymi rekrutacjami przeprowadzonymi w DPS Helclów.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 30.01.2018 r. do godz. 15,00 w sekretariacie lub wysłać

pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie

ul. Helclów 2; 31-148 Kraków; o terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór – st. referent ds. kadr i płac”.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

www.bip.krakow.pl

Dokumenty osób, które nie zostały wybrane w konkursie zostaną zniszczone do 30 dni,

 
7. Ilość etatów
 1 etat

Dyrektor mgr Józefa Grodecka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2 ()