BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

 

 
 
 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Ludwika i Anny Helclów w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR ds. KADR

 

 


1. Wymagania formalne:


a)Spełnienie wymagań zgodnie z art.6 ustawy pkt 1 i 3, z

   dnia 21 listopada 2008r.o pracownika samorządowych

   określonych dla stanowisk urzędniczych.

b)Wykształcenie wyższe magisterskie – administracyjne,

   prawnicze bądź ekonomiczne.

c)Co najmniej 2 letni okres świadczenia pracy na podobnym

   stanowisku pracy.

d)Niekaralność za przestępstwa umyślne.

e)Ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych

   oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 
2. Wymagania dodatkowe:

a) Znajomość przepisów prawa z zakresu: Ustawy Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych,

    Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

b) Znajomość i umiejętność obsługi komputera w środowisku oprogramowania: Word, Excel, Płatnik,

    Kadrowo- Płacowy oraz Internet.

c) Umiejętność redagowania pism.

d) Komunikatywność.

e) Umiejętność analitycznego myślenia.

f) Umiejętność prawidłowego formułowania myśli w mowie i piśmie.

g) Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy (orzecznictwo, doktryna).

h) Odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.

i) Umiejętność pracy w zespole.

j) Wysoka kultura osobista.

k) Dyscyplina.

l) Odporność na stres.

 
3. Zakres obowiązków

a) Bieżące prowadzenie i aktualizowanie akt osobowych ok.300 osobowej grupy pracowniczej.

b) Obsługa programu komputerowego Cogisoft – modułu kadry i płace, m.in. aktualizacja istniejącej bazy danych osobowych,

    wygenerowanie miesięcznych i rocznych kart ewidencji czasu pracy, uzupełnienie absencji chorobowej,

    urlopów, przebiegu pracy zawodowej oraz informacji dotyczących opisu etatów i składników płacowych.

c) Comiesięczne przygotowywanie niezbędnych informacji do naliczenia wynagrodzeń pracowników.

d) Organizowanie i kierowanie na badania profilaktyczne oraz do celów sanitarno-epidemiologicznych.

e) Organizowanie i kierowanie na szkolenia BHP, ppoż. oraz inne wymagane kursy na poszczególnych stanowiskach pracy.

f) Prowadzenie ewidencji urlopów oraz wyjść służbowych i prywatnych.

g) Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych do GUS, MOPS i inne.

h) Kompletowanie wszelkiej dokumentacji dla nowoprzyjętych pracowników, w tym przygotowanie wniosków

   w celu ubiegania się refundację dla osób skierowanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy i innych.

i) Przygotowywanie wniosków oraz kompletowanie wszelkiej dokumentacji dla pracowników przechodzących na emeryturę

   bądź rentę z tytułu niezdolności do pracy.

j) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, tj. instrukcji, regulaminów i zarządzeń w zakresie działania Sekcji.

k) Prowadzenie wszelkich spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

l) Wykonywanie innych zadań przypisanych dla tego stanowiska pracy w indywidualnym zakresie czynności służbowych.


4. Warunki pracy i płacy:


a) Wymiar zatrudnienia 1 etat.

b) Zatrudnieni na czas określony wynoszący 3 miesiące z możliwością kontynuacji umowy.

c) Warunki pracy i płacy z zgodnie z Regulaminem Wynagradzania.

 
5. Wymagane dokumenty:


a) List motywacyjny.

b) Życiorys (CV).

c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

d) Kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia.

e) Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

f) Zaświadczenie o niekaralności

g) Zaświadczeni lekarskie dopuszczające do pracy na danym stanowisku.

h) Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

i) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku

   o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane

   z ogłoszonym naborem oraz innymi rekrutacjami przeprowadzonymi w DPS Helclów.

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:


Dokumenty należy składać do 30.01.2018 r. do godz. 15.00 w sekretariacie lub wysłać pocztą na adres:

Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie

ul. Helclów 2; 31-148 Kraków; o terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór – INSPEKTOR ds. KADR”.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

www.bip.krakow.pl

Dokumenty osób, które nie zostały wybrane w konkursie zostaną zniszczone do 30 dni.


7. Ilość etatów
1 etat

Dyrektor  mgr Józefa Grodecka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2 ()