BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor w Dziale Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia


1. Wymagania formalne:

Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),

oraz dodatkowo:

1. posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

2. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym,

3. bardzo dobra znajomość OU POMOST,

4. posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy;

 


2. Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie w pracy w pomocy społecznej;

2. znajomość następujących aktów prawnych:

    a. ustawa o pomocy społecznej,

    b. ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego,

3. pożądane cechy osobowości: sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie.

 


3. Zakres obowiązków:

1. Przygotowywanie, w OU POMOST, projektów decyzji administracyjnych w sprawach należących do kompetencji Działu, zgodnie z wnioskami pracowników merytorycznych i planem pomocy znajdującym się w wywiadzie środowiskowym, z zachowaniem obowiązujących terminów załatwienia spraw zgodnie z K.p.a.

2. Przypisywanie rodzin do Działu w systemie POMOST.

3. Wprowadzanie do systemu POMOST wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej w zakresie kompetencji Działu (dotyczy danych, które nie zostały wprowadzone w innych komórkach organizacyjnych).

4. Wprowadzanie do systemu POMOST danych rodziny i danych osobowych członków tej rodziny (dotyczy danych, które nie zostały wprowadzone w innych komórkach organizacyjnych).

5. Wprowadzanie do systemu POMOST wywiadów środowiskowych na podstawie wywiadu w wersji pisemnej przygotowanej przez pracowników socjalnych (dotyczy danych, które nie zostały wprowadzone w innych komórkach organizacyjnych).

6. Udzielanie informacji klientom na temat systemu pomocy specjalistycznej dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz o przysługujących im świadczeniach, ulgach i uprawnieniach.

7. Ewidencjonowanie czasu pracy dla potrzeb monitorowania zadań budżetowych – karty czasu pracy.

8. Prawidłowe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, w tym zwrotnych potwierdzeń odbioru wydawanych przez Dział decyzji administracyjnych i pism.

9. Zastępowanie w czynnościach służbowych nieobecnego pracownika zgodnie z ustaleniami kierownika Działu.

10. Samokontrolę prawidłowości wykonywanej pracy.

11. Inne zadania zlecone przez kierownika Działu.

 

Zakres odpowiedzialności:

1. rzetelna i terminowa realizacja zadań wynikających z zakresu czynności, zgodnie

z obowiązującymi przepisami;

2. prawidłowy obieg wewnętrzny dokumentów;

3. prawidłowe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

 

Zakres upoważnień:

1. do przetwarzania informacji chronionych, na podstawie upoważnień wydanych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji MOPS.

 


4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie zasadnicze: do 3800,00 złotych i inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 


5. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny, CV,

2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko - Podinspektor w Dziale Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia”,

7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 26 stycznia 2018 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Podinspektor w Dziale Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 


7. Ilość etatów:
   1


Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.


Dyrektor
Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia)