BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5

im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KRAKOWIE

al. Kijowska 8, 30-079 Kraków

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze :

 

referent ds. administracyjnych

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. 2016r. poz.902 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) Wykształcenie co najmniej średnie,

c) Staż pracy co najmniej 2 lata na podobnym stanowisku w placówce oświatowej.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, Prawa budowlanego,

b) Znajomość obsługi programu: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą (majątek),

c) biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel,

d) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) sporządzanie i bieżąca kontrola realizacji umów zawieranych przez szkołę, prowadzenie rejestru umów,

b) opracowywanie i kontrola harmonogramów najmu pomieszczeń szkolnych ze stanem faktycznym,

c) kontrola terminów ważności przeglądów technicznych (bieżących, rocznych i innych) budynku, boiska sportowego oraz elementów wyposażenia oraz organizowanie

i dokumentowanie wszelkich przeglądów wynikających z prawa budowlanego (art. 62)

i nadzór nad przeprowadzanymi kontrolami budynku,

d) prowadzenie księgi obiektu budowlanego szkoły,

e) prowadzenie ewidencji i rozliczanie druków ścisłego zarachowania,

f) wystawianie uczniom legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych, duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych oraz prowadzenie ewidencji wydanych legitymacji, świadectw, kart i ich duplikatów,

g) prowadzenie ewidencji Zarządzeń, Komunikatów i Poleceń Służbowych wydawanych przez dyrektora,

h) prowadzenie ewidencji wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej i roboczej,

i) nadzór nad archiwum szkolnym,

j) sporządzanie różnego rodzaju projektów pism, procedur i zarządzeń,

k) załatwianie spraw służbowych z instytucjami zewnętrznymi (UMK, MCOO i inne) oraz nadzór nad wysyłką korespondencji szkolnej,

l) kontrola stanu zaopatrzenia szkoły w materiały biurowe, środki czystości i artykuły niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły.

m) dokonywanie zakupów i zlecanie usług zgodnie z obowiązującą Instrukcją dokonywania zakupów do 30 tyś. EURO wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji,

n) współpraca z głównym księgowym,

o) realizacja zadań zleconych przez przełożonych, a wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

4. Warunki pracy na danym stanowisku.

a) wymiar zatrudnienia: 1 etat

b) wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.

(Dz. U. 2014 poz. 1786) oraz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Krakowie,

c) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy (z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej)

z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

d) miejsce pracy: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie, al. Kijowska 8

 

5. Informacja o wskaźniku osób niepełnosprawnych zatrudnionych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Krakowie

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

e) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

o korzystaniu z praw publicznych.

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie przedłożyć do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.902 z późn. zm.)”.

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„NABÓR NA STNOWISKO referent ds. administracyjnych”

należy składać osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie przy al. Kijowskiej 8 (sekretariat) lub drogą pocztową na adres:

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5

w Krakowie al. Kijowska 8, 30-079 Kraków

w terminie do dnia: 26 stycznia 2018 roku (liczy się data wpływu do Szkoły)

 

10. Osoby które spełnią wymagania niezbędne (formalne) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Krakowie oraz na stronie internetowej Szkoły.

 

 

Dyrektor szkoły Paweł Maślej

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków referent ds. administracyjnych