BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

 

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE/ WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków (adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

 

Głównego Specjalistę ds. BHP i p/pożarowych – 1 etat

(Nr ref. 02-ZZM-2018)

 

 

1. Wymagania formalne

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP ( w tym również studia podyplomowe)

c) staż pracy:

- minimum 5 lat, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w obszarze BHP (udokumentowane doświadczenie w pracy).

d) aktualne szkolenia i uprawnienia inspektora Ochrony Przeciwpożarowej

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) ukończone kursy, szkolenia z zakresu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej,

b)umiejętność interpretacji i zastosowania w praktyce przepisów prawnych BHP,

c) bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel),

d) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,

e) zorientowanie na realizowanie postawionych celów, dokładność, zaangażowanie, odpowiedzialność, bezstronność,

f) biegła znajomość obsługi komputera;

g) umiejętności organizacyjne oraz logicznego myślenia;

h) wysokie zdolności komunikacyjne;

i) solidność, zaangażowanie i uczciwość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

j) dyspozycyjność.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

a) Analizowanie stanu bezpieczeństwa pracy, proponowanie i wprowadzanie zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy;

b) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów bhp

oraz ppoż. na poszczególnych stanowiskach pracy;

c) informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną

przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

d) współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników,

a w szczególności przy organizowaniu wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich;

e) Prowadzenie szkoleń wstępnych i koordynowanie szkoleń okresowych w zakresie BHP;

f) Nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów z zakresu BHP i p/pożarowej;

g) Sporządzanie dokumentacji powypadkowej;

h) Przygotowywanie i nadzorowanie dokumentacji z zakresu BHP wynikającej z przepisów prawnych;

i) Koordynacja analiz ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;

j) Opiniowanie pod względem BHP modernizacji i zmian planowanych w zakładzie pracy oraz powstających instrukcji i procedur;

k) wykonywanie zadań związanych z organizowaniem i zapewnieniem odpowiedniego poziomu szkoleń bhp oraz zapewnieniem właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnianych pracowników;

l) prowadzenie rejestru, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków i chorób zawodowych zgodnie z wymogami ustawowymi.

 

5. Warunki pracy i płacy

a) wymiar czasu pracy: 1 etat;

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20;

d) opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy;

e) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3 000,00 zł do 3 800,00 zł brutto + dodatek funkcyjny + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z Regulaminem premiowania ZZM;

 

6. Wymagane dokumenty

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w sekretariacie ZZM) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 02-ZZM-2018 " - w terminie do dnia: 22.01.2018 r.


Decyduje data wpływu do ZZM.

 

Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZZM

ul. Reymonta 20

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258

 

Dyrektor

 

Piotr KempfINFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko : Głównego Specjalistę ds. BHP i p/pożarowych – 1 etat

(Nr ref. 02-ZZM-2018)

 

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłał/o 2 kandydat/ów. W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 2 kandydat/ów spełnił/o wymogi formalne.Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 2 kandydat/ów.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 05.02.2018r. w biurze ZZM w Krakowieul.Reymonta 20.

 


 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Główny Specjalista ds. BHP i p/pożarowych – 1 etat (Nr ref. 02-ZZM-2018)