BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 86

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 86

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

(SPRZĄTACZKA)

 

1. Wymagania formalne

• minimum wykształcenie zawodowe

• niekaralność

• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie w/w zawodu

2. Wymagania dodatkowe

• pracowitość, sumienność, rzetelność i dbałość

• komunikatywność, - umiejętność pracy w zespole

• umiejętności organizacyjne

• punktualność

 

3. Warunki pracy i płacy:

• wymiar czasu pracy 3/4 etatu

• zatrudnienie na czas określony, z możliwością przedłużenia umowy

• wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz regulaminem wynagradzania w szkole

• miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie, os. Jagiellońskie18

• rozpoczęcie zatrudnienia : 22 stycznia 2018 roku

 

4. Wymagane dokumenty:

• podanie o pracę

• CV

• świadectwo ukończenia szkoły

• zaświadczenie BHP (jeśli jest aktualne)

• oświadczenie o niekaralności

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 101 z 2002r. poz.926 z póź. zmian. na potrzeby związane z ogłoszonym naborem)

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesłać do 16 stycznia 2018 r. na adres mailowy: sp86krak@gmail.com lub złożyć w sekretariacie szkoły.

Decyduje data wpływu. Dokumenty niekompletne lub złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

Dyrektor mgr Elżbieta Grzybek

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 86 ()