BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

KONSERWATORA

Miejsce pracy: Kraków (siedziba ZSOMS).

 

I. Wymagania formalne:

Wymagania niezbędne z art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458) oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 ze zmianami):

 

1. obywatelstwo polskie,

2. minimum wykształcenie zasadnicze, zawodowe o profilu technicznym,

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),

5. nieposzlakowana opinia,

6. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Pożądane umiejętności i cechy kandydata:

1. Umiejętności techniczne i remontowo budowlane, umiejętności związane z obsługą urządzeń.

2. Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

3. Dyspozycyjność, punktualność, uczciwość

4. Umiejętność pracy w zespole.

5. Rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy

Mile widziana umiejętność w zakresie obsługi urządzeń i instalacji basenowej.

 

II. Do zakresu obowiązków należeć będzie w szczególności:

1. Wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu szkoły w tym:

a) drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek)

b) prace związane z konserwacją urządzeń wod-kan (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji)

c) dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki)

d) prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie)

e) prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym (naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego)

2. Pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych i remontach w czasie ferii i wakacji (przesuwanie ciężkich szaf, mebli itp.)

3. Prace porządkowe wokół obejścia szkoły: sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników i parkingów.

4. Obsługa elektronarzędzi.

5. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych.

6. Dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia.

7. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły.

 

III. Warunki pracy i płacy:

1.Rodzaj umowy − umowa o pracę (3 miesięczny okres próbny) z możliwością przedłużenia,

2.Wymiar czasu pracy − pełny etat.

3.Miejsce pracy – siedziba szkoły.

4.Wynagrodzenie zasadnicze oraz inne dodatki zgodnie z obowiązującym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Regulaminem wynagradzania.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1. podanie o pracę,

2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie zawodowe,

4. kserokopie świadectw pracy,

5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

 

Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę oraz CV należy opatrzyć klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2018 roku do godz. 15:00 w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (w sekretariacie), Kraków, ul. Grochowska 20, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: konserwatora”, lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zsoms.eu

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 411 29 48.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ()