BIP MJO - Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. zaopatrzenia – 0,75 etatu

w Bazie Szkoleniowo Wypoczynkowej w Kasince Małej

 

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1)spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

2) wykształcenie minimum średnie preferowane gastronomiczne lub kierunkowe w tej dziedzinie oraz staż pracy odpowiednio 4 lata bądź 2 lata przy wykształceniu wyższym,

3) znajomość zasad racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży i kalkulacji posiłków zgodnie z polskimi normami żywieniowymi oraz zasad HACCP poparta kierunkowym wykształceniem bądź doświadczeniem zawodowym.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,

2) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) Umowa o pracę od 01.02.2018

2) wymiar czasu pracy: 0,75 etatu – sezonowo (około 5 miesięcy w roku) zwiększenie do pełnego etatu,

3) Stanowisko i wynagrodzenie: samodzielny referent, zgodnie z VII grupą zaszeregowania + premia regulaminowa 20% + dodatek za staż pracy,

4) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

5) miejsce pracy: Baza Szkoleniowo Wypoczynkowa „Lubogoszcz” w Kasince Małej.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) dokonywanie zakupów artykułów gospodarczych, sprzętu i wyposażenia niezbędnych do prawidłowej działalności ośrodka,

2) organizowanie i prowadzenie całości spraw związanych z żywieniem – sporządzanie jadłospisów, zakup środków żywności, zabezpieczenie sanitarnych warunków ich przewozu i przechowywania, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, sporządzanie raportów żywieniowych oraz zestawień zakupu i zużycia artykułów żywnościowych,

3) pełnienie funkcji pełnomocnika ds. systemu HACCP,

4) prowadzenie dokumentacji związanej z wdrażaniem zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej,

5) prowadzenie książek meldunkowych oraz naliczanie odpłatności za pobyt.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)”.

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „samodzielny referent ds. zaopatrzenia” należy składać osobiście w BSW „Lubogoszcz” lub drogą pocztową na adres:

Baza Szkoleniowo Wypoczynkowa „Lubogoszcz”

34-734 Kasinka Mała

Tel 18 331 30 01

ewentualnie osobiście w siedzibie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego (sekretariat) Al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków

w terminie do dnia 25 stycznia 2018 roku

(liczy się data wpływu do placówki).

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej KSOS.

 

12. Osoby które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane telefonicznie na wskazany w dokumentach numer telefonu.

 

Dyrektor KSOS

Zdzisław Tracz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ()