BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Specjalista w Dziale Geodezji i Ewidencji Dróg – 1 etat

(Nr ref. 01 -18 )

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie: wyższe z zakresu geodezji i kartografii;

c) staż pracy: co najmniej 4 lata.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) dobra znajomość programu AutoCad;

b) prawo jazdy kat. B;

c) znajomość przepisów z zakresu:

- prawo geodezyjne i kartograficzne;

- o gospodarce nieruchomościami;

- o drogach publicznych;

- o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących decyzji administracyjnych;

- Ustawy z o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

d) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ;

e) znajomość programów z pakietu MS Office;

f) umiejętność analizy geodezyjnej dokumentacji technicznej, dokumentacji geodezyjno-prawnej, treści ksiąg wieczystych, drogowych opracowań projektowych oraz znajomość procesów inwestycyjnych.

g) umiejętność pracy w zespole;

h) rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie ewidencji dróg w systemie informatycznym;

b) prowadzenie zagadnień z zakresu kategoryzacji dróg;

c) opiniowanie drogowych opracowań projektowych;

d) opiniowanie wniosków dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich obciążania prawami obligacyjnymi lub rzeczowymi na rzecz osób trzecich;

e) udział w postępowaniach związanych z przejmowaniem działek zajętych lub przeznaczonych pod drogi oraz udział w postępowaniach egzekucyjnych o charakterze niepieniężnym;

f) reprezentowanie ZIKiT w postępowaniach komunalizacyjnych, reprywatyzacyjnych, rozgraniczeniowych, podziałowych oraz czynnościach geodezyjnych związanych z ustaleniem granic nieruchomości,

g) rozpoznawanie możliwości realizacji statutowych zadań ZIKiT w zakresie stanu prawnego nieruchomości;

h) pozyskiwanie materiałów z zasobów geodezyjnych oraz wieczystoksięgowych;

i) sporządzanie analiz stanu prawnego nieruchomości pozostających w zarządzie ZIKiT.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Dział Geodezji i Ewidencji Dróg, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz w terenie,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2900 zł do 3500 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie,

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego,

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy, dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

f) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”,

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 01-18" - w terminie do dnia: 18.01.2018 r.


Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 


INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

(Nr ref. 01-18)

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 5 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 4 aplikantów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 4 kandydatów.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Geodezji i Ewidencji Dróg – 1 etat (Nr ref. 01-18)