BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

 

 

 

Kraków, dnia 21.11.2018 r.

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE WARUNKÓW ZIMOWYCH.

 

 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie-Powiat Grodzki w związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ich ustawowych obowiązkach.

 

 

Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek ich użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

 

 

W związku z możliwością pojawienia się opadów śniegu i wystąpienia niskich temperatur, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych obowiązani są do usuwania pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach, nawisów śnieżnych i lodowych oraz obowiązani są do zapewnienia, przy dochowaniu należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektów w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

 

 

Należy pamiętać o obowiązku poddawania obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania okresowym kontrolom ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 

 

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych osoby posiadające kwalifikację mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Natomiast w odniesieniu do kominów wolno stojących, przemysłowych oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych-wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w związku ze zbliżającym się okresem grzewczym przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o zasadach bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych wyposażonych w piece gazowe tj. używaniu urządzeń gazowych zgodnie z instrukcją producenta, ich okresowej konserwacji dokonywanej przez osoby wykwalifikowane, zapewnieniu skutecznej wentylacji pomieszczenia z piecykiem gazowym poprzez zapewnienie dopływu powietrza niezbędnego do procesu spalania (nawietrzaki w oknach PCV, częste wietrzenie mieszkania), okresowej kontroli i czyszczeniu przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz w miarę możliwości wyposażeniu mieszkań w czujniki tlenku węgla, które w razie nagromadzenia się tego niebezpiecznego, bo niewyczuwalnego dla człowieka gazu mogą wyprzedzająco ostrzec mieszkańców i zapobiec zagrożeniu ich życia a nawet śmierci.

 

 

 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie

- Powiat Grodzki

 

 

mgr inż. Małgorzata Boryczko