BIP MJO - Muzeum Inżynierii Miejskiej
Wersja dokumentu z dnia 2017-05-16 15:52:55

 

Muzeum jest miejską instytucją kultury, wyodrębnioną pod wzglądem prawnym i ekonomiczno - finansowym, której organizatorem jest Gmina Miejska Kraków.
Muzeum uzyskało osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora (wpis nr 20).

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie działa w szczególności na podstawie:

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . o finansach publicznych (Dz. U.z2013 r., poz.885 i 938),
• ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123),
• ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U.z 1997 r. Nr 5 poz. 24 z późn. zmianami),
• statutu Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie nadanego UCHWAŁĄ NR XXIII/399/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 09 września 2015 r.