Wersja dokumentu z dnia 2016-06-03 13:55:28

ue Kraków i UE

 
Wnioski wypływające z doświadczeń w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w okresie przedakcesyjnym oraz w pierwszym okresie programowania w latach 2004–2006 doprowadziły do zmian strukturalnych w Urzędzie Miasta Krakowa i wyodrębnienia Biura Funduszy Europejskich - samodzielnej jednostki organizacyjnej, której podstawowym celem jest zapewnienie skutecznej koordynacji procesu pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych na realizację projektów Miasta.
 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

W latach 2014-2020 na realizację polityki spójności Unia Europejska przyznała Polsce 82,5 mld euro. Fundusze polityki spójności zainwestujemy poprzez 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Programami krajowymi zarządzać będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Ponadto fundusze unijne przeznaczone są na 16 programów regionalnych oraz Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

To największy program finansowany z Funduszy Europejskich w Polsce. Główne obszary, na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

www.pois.gov.pl

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Bazuje na wcześniejszym PO Innowacyjna Gospodarka. Z dotacji skorzystać będą mogły przedsiębiorstwa mające na celu prowadzenie B+R (prace badawczo-rozwojowe), zwiększenie potencjału naukowo-badawczego oraz, jak we wcześniejszych latach, wsparcie innowacji.

O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych oraz instytucje otoczenia biznesu.

www.poir.gov.pl

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Dofinansowanie z programu Polska Cyfrowa kierowane będzie przede wszystkim na projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych (szybkiego internetu). Jednocześnie kontynuowane będzie wdrażanie systemów z zakresu e-usług publicznych (stwarzających możliwość załatwiania w efektywny i przyjazny sposób wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją czy usługami zdrowotnymi on-line). Specjalne wsparcie będzie też skierowane na wzmacnianie kompetencji cyfrowych społeczeństwa (w szczególności wykorzystanie potencjału młodych, kreatywnych programistów oraz działań skierowanych do osób w wieku 50+ i niepełnosprawnych).

www.polskacyfrowa.gov.pl

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI).

Program współfinansować będzie projekty w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Program będzie również wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych dziedzinach życia społecznego.

www.power.gov.pl

 

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) to instrument wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z programu tego finansowane będą projekty na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na ważne, z punktu widzenia spójności i dostępności terytorialnej makroregionu, inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej.

www.polskawschodnia.gov.pl

 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Wsparcie w programie Pomoc Techniczna przewidziane jest dla instytucji uczestniczących w systemie realizacji polityki spójności w latach 2014-2020.

Program zapewnia środki na utrzymanie i rozwój potencjału instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów i wsparcia miejskiego w polityce spójności. W ramach Programu podejmowane będą też działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o Funduszach Europejskich możliwych do pozyskania przez Polskę w latach 2014-2020. Program ma także na celu przygotowanie beneficjentów do wdrażania projektów.

www.popt.gov.pl

 

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Z programu tego dofinansowane mogą być projekty realizowane z partnerami zagranicznymi (transgraniczne, transnarodowe i międzyregionalne).

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami działania programów transgranicznych (Polska-Słowacja, Czechy-Polska, Polska-Saksonia, Brandenburgia-Polska, Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska, Południowy Bałtyk, Litwa-Polska), programów transnarodowych (Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa) oraz programu międzyregionalnego (Interreg Europa).

www.ewt.gov.pl

 

Programy regionalne

Poza programami krajowymi fundusze unijne przeznaczone są na 16 programów regionalnych. Ich celem jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów w dziedzinie konkurencyjności przedsiębiorstw, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska i polityki energetycznej, zachowania dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji przestrzeni, rynku pracy, wzrostu zatrudnienia, edukacji i zdrowia.

Fundusze zarządzane są w tym przypadku nie przez władze centralne, a instytucje samorządowe – czyli zarządy województw.

Na Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przeznaczono 2,87 mld euro (poziom dofinansowania unijnego dla projektów z Małopolski wynosi maksymalnie 85%.). W ramach MRPO na lata 2014-2020 wyszczególniono 13 priorytetów – czyli obszarów w ramach których składać można projekty starające się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

www.rpo.malopolska.pl

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowe narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską na okres programowania 2014-2020, przy pomocy którego jednostki samorządu terytorialnego mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich.

Wprowadzenie ZIT wesprze realizację projektów ważnych z punktu widzenia ośrodków miejskich, ale mających również znaczenie dla całego obszaru funkcjonalnego. Ponadto, nowe podejście oferowane przez ZIT zakłada przeniesienie na samorządy prawa do decydowania o tym jakie projekty będą realizowane oraz odpowiedzialności za powodzenie zaproponowanych przez siebie inwestycji. Takie rozwiązanie sprzyja wdrażaniu zadań, które lepiej odpowiadają na lokalne potrzeby rozwojowe rozpoznane bezpośrednio przez zainteresowane samorządy uniezależniając jednocześnie możliwość realizacji inwestycji od decyzji podejmowanych na szczeblu krajowym.

Aby w pełni móc korzystać z nowego instrumentu finansowania, konieczne było spełnienie kilku warunków, w tym zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa zwanego Związkiem ZIT oraz przygotowanie Strategii ZIT. Stworzenie partnerstwa w ramach ZIT związane było bezpośrednio z delimitacją obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli określeniem zasięgu terytorialnego obszaru, na którym będą realizowane inwestycje. W przypadku Małopolski wsparcie w ramach ZIT obejmie miasto wojewódzkie i jego obszar funkcjonalny, tj. Kraków oraz 14 sąsiadujących z nim gmin: Michałowice, Zielonki, Wielka Wieś, Zabierzów, Liszki, Czernichów, Skawina, Mogilany, Świątniki Górne, Wieliczka, Biskupice, Niepołomice, Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Kocmyrzów-Luborzyca. Samorządy te 24 czerwca 2014 r. zawiązały Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, a następnie przygotowały wspólną Strategię ZIT – dokument określający cele, zadania i środki realizacji, w szczególności zawierający listę projektów do realizacji – przedsięwzięć różnych tematycznie, ale wzajemnie powiązanych i komplementarnych. Strategia ZIT podlegała negocjacjom z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, czyli Zarządem Województwa Małopolskiego. Środki na jej realizację pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (236,06 mln €) oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (229,72 mln €).

Więcej informacji, w tym Strategia ZIT, dostępne na stronie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska: http://metropoliakrakowska.pl/

 

 

Projekty Gminy Miejskiej Kraków:

Perspektywa finansowa 2007-2013:

  • projekty inwestycyjne, inaczej twarde, tj. przedsięwzięcia wymagające znacznych nakładów finansowych zmierzające do osiągnięcia materialnego rezultatu w celu poprawy stanu środowiska, usprawnienia transportu czy poprawy infrastruktury.

     

  • projekty nieinwestycyjne, inaczej miękkie, tj. działania, zmierzające do osiągnięcia niematerialnych efektów, mające na celu między innymi poprawę systemu oświaty dla dzieci i osób dorosłych, walkę z bezrobociem, pomoc społeczną, usprawnienie administracji, organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz tworzenie sieci współpracy międzynarodowej. 

 Perspektywa finansowa 2014-2020:

  • projekty inwestycyjne, inaczej twarde, tj. przedsięwzięcia wymagające znacznych nakładów finansowych zmierzające do osiągnięcia materialnego rezultatu w celu poprawy stanu środowiska, usprawnienia transportu czy poprawy infrastruktury
  • projekty nieinwestycyjne, inaczej miękkie, tj. działania, zmierzające do osiągnięcia niematerialnych efektów, mające na celu między innymi poprawę systemu oświaty dla dzieci i osób dorosłych, walkę z bezrobociem, pomoc społeczną, usprawnienie administracji, organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz tworzenie sieci współpracy międzynarodowej.

 


 

Więcej informacji o projektach Gminy Miejskiej Kraków na stronie www: Unijne Oblicze Krakowa .

 


 

MY w Europie:


Małopolska w Brukseli

 

 


 

Archiwum:

 

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-04-16 09:43:15
NATALIA BIERNAT
 Edycja
2019-01-15 11:26:20
NATALIA BIERNAT
 Edycja
2018-05-29 13:50:46
NATALIA BIERNAT
 Edycja
2017-12-05 10:37:52
NATALIA BIERNAT
 Edycja
2017-07-07 12:23:43
NATALIA BIERNAT
 Edycja
2017-03-13 10:56:08
NATALIA BIERNAT
 Edycja
2016-09-01 13:34:27
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2016-07-13 11:21:10
NATALIA BIERNAT
 Edycja
2016-06-03 13:55:28
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2016-06-03 13:53:39
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2016-06-03 13:23:53
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2016-04-05 14:13:41
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2016-04-05 14:11:44
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2016-04-01 12:31:57
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2016-01-26 09:17:32
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2015-08-13 10:57:35
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2015-04-28 09:04:20
NATALIA BIERNAT
 Edycja
2015-04-27 15:26:27
NATALIA BIERNAT
 Edycja
2015-04-27 15:20:51
NATALIA BIERNAT
 Edycja
2014-03-27 12:44:05
ANNA DŁUGOSZ
 Edycja
2014-02-17 15:28:04
ANNA DŁUGOSZ
 Edycja
2014-02-17 15:22:23
ANNA DŁUGOSZ
 Edycja
2013-05-27 08:33:26
ANNA DŁUGOSZ
 Edycja
2013-02-20 11:55:14
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2011-12-30 10:22:04
ANNA DŁUGOSZ
 Edycja
2011-10-03 10:08:20
ANNA DŁUGOSZ
 Edycja
2011-10-03 10:06:07
ANNA DŁUGOSZ
 Edycja
2011-08-05 13:11:46
ANNA DŁUGOSZ
 Edycja
2011-08-05 13:01:21
ANNA DŁUGOSZ
 Edycja
2011-07-05 07:52:18
ANNA DŁUGOSZ
 Edycja
2011-04-26 08:41:24
ANNA DŁUGOSZ
 Edycja
2011-04-26 08:40:34
ANNA DŁUGOSZ
 Edycja
2011-04-26 08:39:25
ANNA DŁUGOSZ
 Edycja
2011-04-19 15:01:21
ELŻBIETA CHMIEST
 Edycja
2011-04-19 15:00:27
ELŻBIETA CHMIEST
 Edycja
2011-04-19 14:59:53
ELŻBIETA CHMIEST
 Edycja
2011-03-18 11:48:02
ELŻBIETA CHMIEST
 Edycja
2011-03-18 11:42:16
ELŻBIETA CHMIEST
 Edycja
2011-03-18 11:40:55
ELŻBIETA CHMIEST
 Edycja
2011-03-18 09:36:14
ELŻBIETA CHMIEST
 Edycja
2011-03-17 14:16:28
ELŻBIETA CHMIEST
 Edycja
2011-03-07 13:32:57
ELŻBIETA CHMIEST
 Edycja
2010-11-02 13:28:15
ANNA DŁUGOSZ
 Edycja
2010-11-02 13:21:40
ANNA DŁUGOSZ
 Edycja
2010-08-04 10:20:19
ANNA ŻUROWSKA
 Edycja
2010-08-04 09:53:35
ANNA ŻUROWSKA
 Edycja
2010-08-04 08:56:18
ANNA ŻUROWSKA
 Edycja
2010-03-31 14:42:13
ANNA ŻUROWSKA
 Edycja
2010-03-12 10:26:19
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-02-11 13:48:55
ANNA ŻUROWSKA
 Edycja
2010-02-11 13:36:31
ANNA ŻUROWSKA
 Edycja
2010-02-11 13:20:40
ANNA ŻUROWSKA
 Edycja
2010-02-11 12:40:49
DOROTA OLBRYCHT-STRZELECKA
 Edycja
2010-02-11 12:34:48
DOROTA OLBRYCHT-STRZELECKA
 Edycja
2010-02-11 12:25:02
ANNA ŻUROWSKA
 Edycja
2010-02-11 12:21:34
ANNA ŻUROWSKA
 Edycja
2010-02-11 12:19:48
ANNA ŻUROWSKA
 Edycja
2010-02-11 11:47:38
DOROTA OLBRYCHT-STRZELECKA
 Edycja
2010-02-11 11:46:01
DOROTA OLBRYCHT-STRZELECKA
 Edycja
2010-02-11 11:40:08
DOROTA OLBRYCHT-STRZELECKA
 Edycja
2010-02-11 08:53:57
ANNA ŻUROWSKA
 Edycja
2010-02-09 15:09:41
ANNA ŻUROWSKA
 Edycja
2010-02-09 14:38:49
ANNA ŻUROWSKA
 Edycja
2010-02-09 13:43:29
DOROTA OLBRYCHT-STRZELECKA
 Edycja
2010-01-29 15:03:33
ANNA ŻUROWSKA
 Edycja
2009-12-03 12:34:43
OLBRYCHT-STRZELECKA DOROTA
 Edycja
2009-09-10 10:14:32
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-09-10 10:13:47
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-09-10 10:12:59
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-09-10 10:05:25
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-09-10 10:04:52
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-09-10 10:00:55
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-09-03 11:24:54
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-09-03 11:24:33
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-09-01 13:04:06
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-08-24 11:38:12
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-08-17 10:12:47
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-08-17 10:06:15
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-08-17 09:59:51
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-08-17 09:59:33
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-08-17 09:48:33
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-08-17 09:48:05
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-08-17 09:47:44
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-08-17 09:38:54
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-08-17 09:38:08
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-08-17 09:37:21
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-08-17 09:36:20
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-05-05 07:57:55
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-04-22 13:55:02
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-04-22 13:54:23
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-04-17 11:23:16
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-04-17 11:22:13
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-04-17 11:21:13
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-01-26 13:42:15
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2009-01-26 13:41:35
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-12-09 13:24:51
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-11-07 12:43:38
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-11-04 10:53:26
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-11-04 10:51:53
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-11-04 10:51:01
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-10-31 13:12:58
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 13:06:10
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 12:54:07
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-10-31 11:14:57
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 11:12:19
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 11:10:53
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 11:09:32
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 11:07:45
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 11:04:59
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 10:41:46
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 10:40:11
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 10:38:47
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 10:37:44
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 10:36:54
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 10:35:54
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 10:35:33
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 10:32:33
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 10:30:28
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 10:24:29
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 10:23:44
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 10:22:50
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 10:19:54
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 10:18:22
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 10:12:19
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 10:12:17
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 10:00:13
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 09:45:20
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 09:44:22
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 09:42:44
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 09:41:00
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-31 09:30:20
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-30 09:57:30
PATYNA RAFAŁ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 15:03:17
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 14:51:43
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-28 11:23:29
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-28 11:02:55
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-28 10:44:07
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-15 13:31:43
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-10-10 10:36:08
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-10-10 10:35:45
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-10-10 10:33:06
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-09-26 10:16:36
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-08-12 10:59:13
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-08-12 10:58:48
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-08-12 10:57:54
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-08-12 10:56:18
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-08-12 10:54:33
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-08-12 09:52:45
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-08-12 09:52:11
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-08-12 09:51:45
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-07-25 10:34:56
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-07-25 10:34:08
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-06-17 14:13:16
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-06-17 13:30:56
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-06-13 10:33:49
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-06-13 10:23:02
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-06-13 10:20:10
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-06-13 10:14:50
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-06-13 10:14:12
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-06-13 10:12:04
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-11-12 15:23:46
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-11-12 15:21:53
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-11-12 15:19:22
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-11-12 15:19:02
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-10-31 11:42:29
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-10-30 14:19:21
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-10-30 14:05:57
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-10-30 13:46:25
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-10-30 13:38:08
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-10-30 13:27:46
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-10-30 13:25:07
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-10-30 13:21:30
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-10-30 13:14:45
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-10-30 13:10:06
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-10-30 13:07:00
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-10-30 13:02:14
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-10-30 12:56:16
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-10-30 12:53:53
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-10-30 12:49:54
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-10-30 12:41:35
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-10-30 12:40:52
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-10-30 12:36:34
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-10-30 12:28:32
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-10-30 12:27:31
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-10-30 12:17:03
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-10-10 10:36:04
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-10-04 12:35:06
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-10-04 12:33:21
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-10-04 12:32:49
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-10-04 12:28:28
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-10-04 12:27:07
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-10-04 12:25:01
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-10-04 12:22:23
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-10-04 12:20:28
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-10-04 12:18:56
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-10-04 12:14:18
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-14 13:22:21
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-08-14 13:22:20
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-08-09 12:48:29
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:48:12
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-09 12:47:22
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-02 12:48:38
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-05-02 11:54:45
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-03-22 09:30:09
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-11-22 13:42:53
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2006-11-22 13:41:30
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2006-09-25 14:41:59
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2006-09-25 14:09:52
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2006-09-25 14:09:34
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2006-08-29 09:58:49
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2006-08-29 09:58:06
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2006-08-22 12:30:23
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2006-08-22 12:30:10
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2006-08-17 11:01:50
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2006-08-17 11:01:19
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2006-08-17 11:00:24
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2006-08-17 10:43:13
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2006-08-17 10:42:53
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2006-08-17 10:36:41
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2006-08-17 10:36:18
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2006-05-10 12:11:29
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2006-05-10 12:10:38
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2006-05-10 11:56:29
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2006-05-10 11:55:53
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2006-04-04 09:41:54
PIĄTKOWSKI WOJCIECH
 Edycja
2006-04-04 09:41:45
PIĄTKOWSKI WOJCIECH
 Edycja
2006-04-04 09:40:57
PIĄTKOWSKI WOJCIECH
 Edycja
2006-02-09 10:25:34
RYMARZ MAŁGORZATA
 Edycja
2006-02-06 15:17:14
RYMARZ MAŁGORZATA
 Edycja
2006-02-06 15:13:36
RYMARZ MAŁGORZATA
 Edycja
2006-02-06 14:02:59
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2006-02-06 13:34:32
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2006-01-23 15:33:31
PIĄTKOWSKI WOJCIECH
 Edycja
2006-01-23 15:33:25
PIĄTKOWSKI WOJCIECH
 Edycja
2006-01-23 15:31:29
PIĄTKOWSKI WOJCIECH
 Edycja
2006-01-23 15:29:49
PIĄTKOWSKI WOJCIECH
 Edycja
2006-01-23 15:26:45
PIĄTKOWSKI WOJCIECH
 Edycja
2006-01-23 15:23:03
PIĄTKOWSKI WOJCIECH
 Edycja
2005-12-02 10:37:59
PIĄTKOWSKI WOJCIECH
 Edycja
2005-12-02 10:37:53
PIĄTKOWSKI WOJCIECH
 Edycja
2005-12-02 10:36:20
PIĄTKOWSKI WOJCIECH
 Edycja
2005-12-02 10:35:21
PIĄTKOWSKI WOJCIECH
 Edycja
2005-12-02 10:33:16
PIĄTKOWSKI WOJCIECH
 Edycja
2005-11-10 13:04:30
PIĄTKOWSKI WOJCIECH
 Edycja
2005-11-10 13:02:20
PIĄTKOWSKI WOJCIECH
 Edycja
2005-11-10 13:00:47
PIĄTKOWSKI WOJCIECH
 Edycja