BIP MJO - Centrum Administracyjne Nr2
Wersja dokumentu z dnia 2018-04-13 14:09:28

·

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Administracyjne Nr2

 

 


 

 

Zapraszamy rówznież na naszą stronę domową:

Centrum Administracyjne Nr2

 

 


 

Centrum Administracyjne Nr 2 os. Szkolne 27; 31-977 Kraków, zostało powołane Uchwałą Nr LXV/948/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2013 roku (Dziennik Urzędowy z dnia 12 marca 2013 roku Poz.2005).

Centrum Administracyjne Nr 2 zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną dla:

· Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego, os. Szkolne 27 w Krakowie.

· Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego, os. Zielone 25 w Krakowie.

Działalność opiekuńczo- wychowawcza organizowana jest zgodnie z obowiązującym systemem prawnym, a w szczególności z:

 

- Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 697);

 

· Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011roku Nr 292, poz. 1720)

 

· Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty tekst jednolity (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2198);

 

·  Kartą Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Tekst jednolity (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1189)

 

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532)

 

· Statutem Placówki;

 

Centrum Administracyjne Nr 2 os. Szkolne 27, 31-977 Kraków, zapewnia opiekę i wychowanie chłopcom w wieku od 10 do 18 roku życia w zakresie realizacji zadań całodobowej placówki typu socjalizacyjnego:

 

· 26 miejsc - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu socjalizacyjnego, os. Szkolne 27 w Krakowie.

 

· 10 miejsc - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu socjalizacyjnego, os. Zielone 25 w Krakowie.

 

 

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Placówki. Informacja zostanie udostępniona w termienie 14 dni od daty złożenia wniosku. 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANETA WÓJCIK-ORCHOWICZ
Osoba publikująca:
SŁAWOMIR KOŁODZIEJCZYK
Data wytworzenia:
2006-06-29
Data publikacji:
2006-06-29
Data aktualizacji:
2018-05-25
 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-05-25 08:27:22
SŁAWOMIR KOŁODZIEJCZYK
 Edycja
2018-04-13 14:09:28
SŁAWOMIR KOŁODZIEJCZYK
 Edycja
2018-04-13 13:05:30
SŁAWOMIR KOŁODZIEJCZYK
 Edycja
2014-04-17 23:58:54
SŁAWOMIR KOŁODZIEJCZYK
 Edycja
2013-09-24 10:12:31
ANETA WÓJCIK ORCHOWICZ
 Edycja
2013-09-24 10:09:32
ANETA WÓJCIK ORCHOWICZ
 Edycja
2013-09-24 10:06:23
ANETA WÓJCIK ORCHOWICZ
 Edycja
2006-06-29 17:30:17
ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1
 Edycja
2006-06-29 17:26:33
ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1
 Edycja
2006-06-29 17:23:59
ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1
 Edycja
2006-06-29 17:23:23
ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1
 Edycja
2006-06-29 17:18:36
ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1
 Edycja
2006-06-29 17:14:47
ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1
 Edycja
2006-06-29 17:10:57
ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1
 Edycja
2006-06-29 17:10:15
ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1
 Edycja
2006-06-29 17:04:10
ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1
 Edycja