BIP MJO - Centrum Administracyjne Nr2
Wersja dokumentu z dnia 2014-04-17 23:58:54

·

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Administracyjne Nr2

 

 


 

 

Zapraszamy rówznież na naszą stronę domową:

Centrum Administracyjne Nr2

 

 


 

Centrum Administracyjne Nr 2 os. Szkolne 27; 31-977 Kraków, zostało powołane Uchwałą Nr LXV/948/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2013 roku (Dziennik Urzędowy z dnia 12 marca 2013 roku Poz.2005).

Centrum Administracyjne Nr 2 zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną dla:

· Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego, os. Szkolne 27 w Krakowie.

· Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego, os. Zielone 25 w Krakowie.

Działalność opiekuńczo- wychowawcza organizowana jest zgodnie z obowiązującym systemem prawnym, a w szczególności z:

 

Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887 );

 

· Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011roku Nr 292, poz. 1720)

 

· Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty tekst jednolity (Dz.U. z 2004 r. Nr.256 poz. 2572);

 

· Kartą Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póżn. zm.)

 

· Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielenia i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 roku Nr 228, poz. 1487)

 

· Statutem Placówki;

 

Centrum Administracyjne Nr 2 os. Szkolne 27, 31-977 Kraków, zapewnia opiekę i wychowanie chłopcom w wieku od 10 do 18 roku życia w zakresie realizacji zadań całodobowej placówki typu socjalizacyjnego:

 

· 30 miejsc - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu socjalizacyjnego, os. Szkolne 27 w Krakowie.

 

· 10 miejsc - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu socjalizacyjnego, os. Zielone 25 w Krakowie.

 

 

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Placówki. Informacja zostanie udostępniona w termienie 14 dni od daty złożenia wniosku.