SKOTNIKI - PÓŁNOC – Procedura sporządzania planu

   1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 2 czerwca 2017 r.
  2. Termin składania wniosków do planu - do 7 lipca 2017 r.
  3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 2810/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 października 2018 r.
  4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 24 października 2018 r.
  5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 14 grudnia 2018 r.
  6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 27 grudnia 2018 r. do 25 stycznia 2019 r.
  7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 15 stycznia 2019 r.
  8. Termin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 8 lutego 2019 r.
  9. Rozpatrzenie uwag do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 451/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2019 r.


powrótPowrót do strony głównej planu