SKOTNIKI - PÓŁNOC – Procedura sporządzania planu

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 2 czerwca 2017 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 7 lipca 2017 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 2810/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 października 2018 r.
 4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 24 października 2018 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 14 grudnia 2018 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 27 grudnia 2018 r. do 25 stycznia 2019 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 15 stycznia 2019 r.
 8. Termin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 8 lutego 2019 r.
 9. Rozpatrzenie uwag do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 451/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2019 r.
 10. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 26 lipca 2019 r.
 11. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 5 sierpnia do 6 września 2019 r.
 12. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 22 sierpnia 2019 r.
 13. Termin składania uwag do ponownie wyłożonego projektu planu - do 20 września 2019 r.
 14. Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 2249/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 września 2019 r.
 15. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2564/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r.
 16. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 2565/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r.
 17. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 23 października 2019 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie i głosowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Rada podjęła uchwałę Nr XXVII/619/19.
 18. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 6 listopada 2019 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr XXVIII/711/19 w sprawie uchwalenia planu.


powrótPowrót do strony głównej planu