Wersja dokumentu z dnia 2017-03-31 07:55:36


OSIEDLE PODWAWELSKIE – Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 30 marca 2017 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr LXVI/1643/17 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie".
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2017 r. - własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- przykładowy formularz wniosku do pobrania:przykładowy formularz wniosku/uwagi w docprzykładowy formularz wniosku/uwagi w pdf

odnośnik do karty usługi ePUAP- odnośnik do karty usługi ePUAP

UWAGA: Pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.plpowrótPowrót do strony głównej planu

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-29 14:29:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-25 22:24:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-21 07:50:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-08-20 12:49:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-31 13:07:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-31 12:38:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-28 15:02:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-14 10:18:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-31 08:40:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-04-26 16:09:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-12-04 09:13:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-11-09 11:58:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-11-09 11:35:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-11-09 07:57:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-06-05 10:35:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-12 10:46:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-31 08:02:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-31 08:01:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-31 07:55:36
TOMASZ GDULA
 Publikacja