Projekt: Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych

 

 

 

Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

 

 

Wartość: 780 150,84 PLN

 

 

 

Wartość dofinansowania: 723 199,82 PLN

 

 

 

Jednostka Realizująca:Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie

 

 

 

 

Realizacja: 2017-01-01 do 2019-12-31

 

 

 

 

Opis projektu:

 Projekt adresowany jest do rodzin i osób zagrożonych lub doświadczających sytuacji kryzysowej, mieszkających na terenie miasta Krakowa. Celem projektu jest poszerzenie oferty Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie, a także zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej udzielanej w ramach interwencji kryzysowej. Rozszerzenie oferty obejmuje stworzenie nowych produktów dla dzieci, młodzieży, rodziców i całych rodzin, a także seniorów. Poszczególne działania dostosowane będą w zakresie treści i formy do poszczególnych grup. Pomoc dzieciom i młodzieży obejmie spotkania indywidualne i grupowe oraz psychoedukację i wsparcie dla ich rodziców. Działania adresowane do rodzin – spotkania rodzinne, wzbogacone o el. terapii kryzysu, wykraczające poza dotychczasową pomoc. Grupa zadań adresowanych do seniorów obejmie spotkania indywidualne i grupę wsparcia, a także stworzenie Telefonu Zaufania dla Seniorów (dostępnego dla wszystkich mieszkańców Krakowa w wieku senioralnym) oraz aktywizację seniorów i budowanie naturalnej sieci wsparcia w postaci Samopomocowej Sieci Wsparcia, która po zakończeniu projektu będzie trwałą formą pomocy seniorom. Pomocą planuje się objąć 810 osób, ograniczając ryzyko wykluczenia społecznego, będące negatywną konsekwencją nierozwiązanego kryzysu.