CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO – Procedura sporządzania planu

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 7 grudnia 2016 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 31 stycznia 2017 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do sporządzanego planu - Zarządzenie Nr 184/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r.
 4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 8 lutego 2019 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 31 maja 2019 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 10 czerwca do 10 lipca 2019 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 2 lipca 2019 r.
 8. Termin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 24 lipca 2019 r.
 9. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 2017/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 sierpnia 2019 r.
 10. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2552/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r.
 11. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 2553/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r.


powrótPowrót do strony głównej planu