Dokument archiwalny


CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO – Procedura sporządzania planu

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 7 grudnia 2016 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 31 stycznia 2017 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego planu - Zarządzenie Nr 184/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r.
 4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 8 lutego 2019 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 31 maja 2019 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 10 czerwca do 10 lipca 2019 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 2 lipca 2019 r.
 8. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 24 lipca 2019 r.
 9. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 2017/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 sierpnia 2019 r.
 10. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2552/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r.
 11. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 2553/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r.
 12. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 23 października 2019 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie i głosowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Rada podjęła uchwałę Nr XXVII/604/19.
 13. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 15 listopada 2019 r.
 14. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 25 listopada do 23 grudnia 2019 r.
 15. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonej części projektu planu - 26 listopada 2019 r.
 16. Termin składania uwag do ponownie wyłożonej części projektu planu - do 7 stycznia 2020 r. - nie złożono uwag.
 17. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 22 stycznia 2020 r. - głosowanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr XXXIV/868/20 w sprawie uchwalenia planu.
 18. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 5 lutego 2020 r., poz. 940.


powrótPowrót do strony głównej planu