Studium rozwoju systemu transportu Miasta Krakowa, w tym budowy metra.

 

W związku z wynikami referendum z dnia 25 maja 2014 r., Zarządzeniem nr 1954/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2014 r. został powołany Zespół zadaniowy ds. realizacji wyników referendum w zakresie pytania obejmującego zagadnienia budowy metra w Krakowie.

 

Aby móc się ubiegać o dofinansowanie studium wykonalności lub koncepcji budowy metra ze środków unijnych konieczne okazało się przygotowanie studium transportowego obejmującego swym zakresem cały obszar miasta i zakładającego różne warianty rozwoju sieci transportowej. Jednocześnie takie. W tym celu został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Studium rozwoju systemu transportu Miasta Krakowa, w tym budowy metra”.

 

Główne cele ww. opracowania to: dążenie do osiągnięcia zrównoważonego systemu transportu dla zapewnienia wysokiej jakości życia oraz uzyskanie wysokosprawnego systemu transportu dla wsparcia znaczącego rozwoju społeczno-gospodarczego. Z kolei celami szczegółowymi były: skrócenie czasu podróży, podniesienie komfortu podróżowania środkami transportu zbiorowego, zwiększenie udziału transportu zbiorowego w podróżach, rozwój niezmotoryzowanych form transportu oraz stosowanie zasad uspokojenia ruchu w wybranych newralgicznych obszarach, w tym w Starym Mieście.

 

W trakcie prac nad studium przeanalizowano kilkadziesiąt różnych wariantów rozwoju sieci transportowej Krakowa oraz uwzględniono różne prognozy demograficzne. Wykonano szereg analiz, w tym: ruchowe, ekonomiczne, finansowe, wrażliwości, instytucjonalne, prawne. Przygotowana została także analiza środowiskowa.

 

 

Studium rozwoju systemu transportu Miasta Krakowa, w tym budowy metra, dostępne poniżej:

 

 

 

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WACŁAW SKUBIDA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAWEŁ MIETECKI
Data wytworzenia:
2016-08-30
Data publikacji:
2016-08-30
Data aktualizacji:
2019-05-15
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-15 09:35:31
PAWEŁ MIETECKI
 Edycja
2018-03-29 10:32:42
PAWEŁ MIETECKI
 Edycja
2017-03-29 13:20:36
PAWEŁ MIETECKI
 Edycja
2016-08-30 15:09:03
SEBASTIAN MEREK
 Edycja
2016-08-30 14:52:17
SEBASTIAN MEREK
 Publikacja