BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
Wersja dokumentu z dnia 2018-05-22 11:52:45

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo

im. Janusza Korczaka

30 - 523 Kraków

ul. Zamoyskiego 100

 

www.sosw2.pl

 

RODO

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

 

 

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 z siedzibą w Krakowie, ul. Zamoyskiego 100 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

1.     Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3.     Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4.     Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

 


 

"Każde dziecko odnosi sukces"

 

Zapraszamy do naszego serwisu domowego

 

Informacje nie publikowane w BIP podlegają udostepnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Ośrodka. Informacja zostanie udostepniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.