Wersja dokumentu z dnia 2018-03-19 10:06:37
Historia sporządzenia planu KOLNA - OBSZAR ŁĄKOWY Logo
 

Powierzchnia planu - 123 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 28 lutego 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XCV/2487/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOLNA - OBSZAR ŁĄKOWY" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2018 r., poz. 1857 - wejdzie w życie w dniu 27 marca 2018 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).
Odnośnik do strony edziennik.uw.gov.plOdnośnik do dziennika

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu

 
 
Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan obejmuje obszar o wysokich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiący część tzw. zachodniego klina zieleni, położony w granicach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, częściowo objęty programem Natura 2000. Głównym celem planu jest zabezpieczenie ciągłości terenów zielonych w maksymalnym możliwym zakresie, co będzie mieć istotne znaczenie dla zachowania bioróżnorodności i ochrony walorów krajobrazowych tego rejonu Miasta. Plan pozwoli ponadto uporządkować procesy inwestycyjne na terenach zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kolnej oraz terenach usług o charakterze ponadlokalnym w rejonie węzła autostradowego - Tyniecka".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-12 15:10:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-22 12:21:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-13 14:05:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-30 12:32:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-15 10:17:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-15 12:28:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-06-05 07:54:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-05-16 12:23:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-27 11:05:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-19 10:06:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-15 11:25:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-12 08:08:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-01 10:33:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-14 10:35:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-08 13:32:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-05 10:19:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-01 10:09:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-31 12:12:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-26 12:59:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-22 14:54:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-12-28 10:16:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-12-14 07:54:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-11-13 08:10:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-11-03 08:02:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-03 12:27:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-09-01 13:38:06
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-09-01 13:37:36
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-09-01 13:04:03
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-09-01 09:53:16
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-08-09 08:01:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-26 13:20:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-06-26 09:49:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-06-26 09:47:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-06-16 08:01:17
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-06-16 07:59:49
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-02-02 11:43:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-09-28 12:57:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-05-05 11:08:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-04-14 12:36:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-03-24 09:49:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-03-24 09:42:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-02-23 11:49:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-02-19 12:56:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-02-05 12:47:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-02-05 12:31:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-02-04 14:53:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-02-04 14:46:01
TOMASZ GDULA
 Publikacja