Historia sporządzenia planu RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI Logo

Powierzchnia planu - 38,3 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 25 października 2017 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXXVII/2132/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 13 listopada 2017 r., poz. 7292 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 28 listopada 2017 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Celem planu jest stworzenie warunków prawnych dla uporządkowania przestrzennego obszaru, w tym kształtowania nowej zabudowy oraz przestrzeni publicznych w jego obrębie w oparciu o przyjętą w Studium politykę architektoniczną. Plan umożliwi również ochronę przed zabudową i degradacją istniejącej zieleni jako czynników w istotny sposób poprawiających jakość życia".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 28 listopada 2014 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 31 grudnia 2014 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 1029/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2016 r.
 4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień - 27 kwietnia, 29 lipca i 30 listopada 2016 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 23 grudnia 2016 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 2 stycznia do 31 stycznia 2017 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 17 stycznia 2017 r.
 8. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 14 lutego 2017 r.
 9. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 570/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2017 r.
 10. Przekazanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgodnień - 3 kwietnia 2017 r.
 11. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 12 maja 2017 r.
 12. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 23 maja do 21 czerwca 2017 r.
 13. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej części projektu planu - 6 czerwca 2017 r.
 14. Termin składania uwag do ponownie wyłożonej części projektu planu - do 5 lipca 2017 r.
 15. Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 1896/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 lipca 2017 r.
 16. Przekazanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgodnień - 21 lipca 2017 r.
 17. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 28 lipca 2017 r.
 18. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 7 sierpnia do 5 września 2017 r.
 19. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej części projektu planu - 21 sierpnia 2017 r.
 20. Termin składania uwag do ponownie wyłożonej części projektu planu - do 19 września 2017 r. - nie wpłynęły żadne uwagi.
 21. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2400/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2017 r.
 22. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 2401/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2017 r.
 23. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 11 października 2017 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie i głosowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Rada podjęła uchwałę Nr LXXXV/2116/17.
 24. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 25 października 2017 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr LXXXVII/2132/17 w sprawie uchwalenia planu.
 25. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 13 listopada 2017 r., poz. 7293.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(4) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2400/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2017 r.

DRUK NR 2261:
- w dniu 11 października 2017 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu, oraz czytanie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu (Druk nr 2262) - Rada podjęła uchwałę Nr LXXXV/2116/17,
- w dniu 25 października 2017 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr LXXXVII/2132/17 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-tekstUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipProjekty uchwał w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa
uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 2401/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2017 r. (Druk nr 2262)
(wyłączona jawność)*


strona bipAUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 2658/2017 Prezydenta Mista Krakowa z dnia 17 października 2017 r. (Druk nr 2261)
(wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXXV - 11 października 2017 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXXVII - 25 października 2017 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK.

(3) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY (W CZĘŚCI) DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 7 sierpnia do 5 września 2017 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(3) przeprowadzonej w dniu 21 sierpnia 2017 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(2) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY (W CZĘŚCI) DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 23 maja do 21 czerwca 2017 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-tekstTekst z zaznaczonymi zmianami

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 6 czerwca 2017 r.

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 2 stycznia do 31 stycznia 2017 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 17 stycznia 2017 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
UWAGA: Projekt planu został wykonany przez BIURO ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA
- patrz:
zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(3) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 7 sierpnia do 5 września 2017 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 2 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 5 MB)
(2) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 23 maja do 21 czerwca 2017 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 2 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 5 MB)
(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 2 stycznia do 31 stycznia 2017 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 2 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 4 MB)
UWAGA: Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana przez BIURO ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA
- patrz:
Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(4) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28 lipca 2017 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r.poz. 353 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr CXXI/1930/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją w zakresie zmiany maksymalnej wysokości zabudowy dla budynków usługowych w Terenie MW/U.5 z 20m na 16m, wynikającej z rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu w czasie jego II wyłożenia do publicznego wglądu.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 7 sierpnia do 5 września 2017 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki: 13:30 - 15:30
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 10:00 - 12:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu (w zakresie objętym wyłożeniem) miejscowego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki" zostanie przeprowadzona w dniu 21 sierpnia 2017 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2017 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12 maja 2017 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr CXXI/1930/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego I wyłożenia do publicznego wglądu.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 23 maja do 21 czerwca 2017 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel, świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki: 13:30 - 15:30
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 10:00 - 12:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki" (w zakresie objętym wyłożeniem) zostanie przeprowadzona w dniu 6 czerwca 2017 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2017 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:

I. Rysunek planu (załącznik nr 1 do uchwały) w części wyróżnionej na rysunku kolorem, w zakresie:

1. wyznaczenia nowego terenu MW/U.5 – Teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej (wydzielonego z Terenu MW.4);
2. poszerzenia zasięgu terenu U/UC.1 – Teren zabudowy usługowej, w zakresie części działki nr 378 obr. 41 Podgórze (włączono część terenu MW.3);
3. zmiany zasięgu strefy zieleni w ramach terenów inwestycyjnych poprzednio pomiędzy terenami: U/UC.1 i MW.3, obecnie w terenie U/UC.1;
4. zmiany kierunku przebiegu ważniejszych powiązań pieszych w terenie U/UC.1;
5. wprowadzenie nowego kierunku przebiegu ważniejszych powiązań pieszych w terenie KDL.3;

II. Tekst planu w zakresie:

1. Rozdziału I - korekty numeracji terenów wynikającej z wprowadzenia nowego terenu MW/U.5, zawarte w §5 ust. 1 pkt 9  lit. d;

2. Rozdziału II:
a) dopisania ustaleń dla nowego terenu MW/U.5, zawartych w §7 ust. 5 pkt 2 lit. b;
b) dopisania ustaleń dla nowego terenu MW/U.5, zawartych w §8 ust. 1 pkt 3;
c) wykreślenia z ustaleń planu zapisu zawartego w §10 ust. 2 pkt 2 lit. a tiret pierwsze;
d) dopisania ustaleń dla terenu U.1 i MW/U.5, zawartych w §10 ust. 2 pkt 2 lit. b tiret trzecie oraz w związku z tym, korekty redakcyjnej w §10 ust. 2 pkt 2 lit. b tiret czwarte;
e) zmiany ustaleń dla terenu KDL.2, zawartych w §13 ust. 1 pkt 4 lit. c tiret drugie;

3. Rozdziału III - ustaleń szczegółowych (kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu):
a) korekty redakcyjnej zawartej w §15 pkt 3;
b) korekty redakcyjnej zawartej w §18 ust. 2;
c) dopisania ustaleń dla nowego terenu MW/U.5, zawartych w tekście projektu planu w §19;
d) zmiany minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy dla terenu U/UC.1 i U/UC.2, zawartego w §22 ust. 2 pkt 2;

oraz inne korekty redakcyjne.

(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23 grudnia 2016 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr CXXI/1930/14 z dnia 5 listopada 2014 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 2 stycznia do 31 stycznia 2017 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel, świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki: 13:30 - 15:30
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 10:00 - 12:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki" zostanie przeprowadzona w dniu 17 stycznia 2017 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 16:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2017 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28 listopada 2014 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr CXXI/1930/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki".
Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr LXXXVII/2132/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr LXXXV/2116/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*   |   Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 3. Uchwała Nr CXXI/1930/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 2658/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki" (Druk nr 2261):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 2401/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 3. Zarządzenie Nr 2400/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 4. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca rozpatrzenia uwag do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki":


  dokument pdf-tekstTreść informacji


 5. Zarządzenie Nr 1896/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 6. Zarządzenie Nr 570/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism do wyłożonego do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 7. Zarządzenie Nr 1029/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 762/2017 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2017 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki" (Druk nr 2261):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 759/2017 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2017 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki" (Druk nr 2262):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 3. Opinia Nr 94/2015 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 1 lutego 2016 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip