Sporządzany plan CZYŻYNY - AWF Logo
 

Powierzchnia planu - 39,1 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XIV Czyżyny

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - AWF", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.


Odnośnik do rozpatrzenia uwagstrona bip

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu-projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "W ramach przedmiotowego obszaru znajdują się tereny wymagające zmiany ustaleń obowiązującego planu miejscowego obszaru "Stare Czyżyny" w zakresie minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy. Umożliwi to swobodne kształtowanie przestrzeni terenów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha poprzez stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju sportu, kultury fizycznej i rekreacji. Plan miejscowy umożliwi zainwestowanie obiektami o wysokich walorach architektonicznych terenu zieleni w rejonie węzła al. Pokoju i ul. Nowohuckiej. Obecne zainwestowanie znacząco odbiega od standardów wyznaczonych w kierunkach polityki przestrzennej wyznaczonych w Studium. Z uwagi na złożoność wymienionych powyżej zagadnień przestrzennych dotyczących obszaru "Czyżyny - AWF", jedynie plan miejscowy może pozwolić na realizację wizji zawartej w Studium".
W dniu 23 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planu - Odnośnik do listy przeprowadzonych spotkańdokument pdf-tekst
Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychstrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-03-25 15:24:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-03 12:32:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-20 09:50:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-20 09:47:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-30 09:28:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-16 10:17:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-09-18 11:13:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-09-18 10:45:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-09-17 14:13:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-09-06 12:09:09
TOMASZ GDULA
 Edycja