BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Pomocy Bezdomnym (DB)

 

Kierownik: Małgorzata Kurdybacz

 

Adres: os. Teatralne 24,

II piętro, korytarz na lewo od klatki schodowej, pokoje nr 218, 219, 220, 221, 223, 225, 226

oraz pokój nr 7 na parterze

tel.: 12 430-45-46, 12 430-45-44, 12 644-76-09,

fax: +48 12 643-07-06, +48 12 616-53-98

e-mail: db@mops.krakow.pl

 


 

Zakres działań Działu Pomocy Bezdomnym

 

1. Kierownik Działu lub Zastępca Kierownika Działu, wydaje na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, udzielanego na wniosek Dyrektora decyzje administracyjne w zakresie zadań realizowanych przez Dział.

 

2. Do zadań Działu należy realizacja zadań wobec osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej lub przebywających w specjalistycznych placówkach pomocy osobom

uzależnionym, w szczególności;

1) praca socjalna z osobą i/lub rodziną, w tym z wykorzystaniem Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności oraz różnorodnych form, metod i technik pracy

    socjalnej, dostosowanych do specyfiki odbiorców;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej:

a) świadczeń pieniężnych:

- zasiłek celowy i specjalny celowy,

- zasiłek okresowy,

- zasiłek stały,

b) świadczeń niepieniężnych:

- posiłek,

- sprawienie pogrzebu, w tym dla osób o nieustalonej tożsamości,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- schronienie,

- pobyt w mieszkaniu chronionym;

3) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań innych komórek organizacyjnych:

a) kierowanie do domów pomocy społecznej oraz umieszczania w nich skierowanych osób,

b) zapewnienie usług w ośrodkach wsparcia;

 

3. Do zadań Działu należy również:

1) prowadzenie postępowania oraz realizacja pomocy w formie biletu kredytowanego;

2) organizowanie placówek pomocy bezdomnym, w tym zlecanych przez Gminę Miejską Kraków podmiotom, o których mowa w § 10 Regulaminu organizacyjnego MOPS;

3) rozpoznawanie zjawiska bezdomności w Krakowie, prowadzenie ewidencji tej grupy osób oraz przedstawianie wniosków w zakresie polityki Gminy Miejskiej Kraków wobec problemu bezdomności;

4) pomoc osobom, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w formach przewidzianych prawem.

 

4. Dział realizuje również zadania, o których mowa w § 32 ust.2 pkt 2, 4, 5, 6 i 8 lit a-b., pkt

10 -13 oraz 15 Regulaminu organizacyjnego, tj.:

 

(...)

2) praca socjalna z osobą i/lub rodziną;

(...)

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa

dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe

instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w

uzyskiwaniu pomocy;

5) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i

ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności

łagodzenie skutków ubóstwa;

6) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy

społecznej:

a) świadczeń pieniężnych:

- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

- zasiłek okresowy,

- zasiłek stały,

b) świadczeń niepieniężnych:

- posiłek,

- usługi opiekuńcze,

- usługi opiekuńcze specjalistyczne,

- sprawienie pogrzebu,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- składki na ubezpieczenie społeczne,

- pobyt w mieszkaniu chronionym dla kobiet i kobiet z dziećmi.

(...)

8) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań Urzędu

Miasta Krakowa albo innych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków, w

szczególności w sprawach ustalenia uprawnień do:

a) świadczeń zdrowotnych,

b) świadczeń opiekuńczych,

c) (...) g) (...)

10) przeprowadzanie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub

powiatowych centrów pomocy rodzinie;

11) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej, w szczególności:

a) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,

b) realizację usługi asystenta rodziny,

c) przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 11 ustawy oraz 30 ust.2 ustawy.

12) realizacja zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

a) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie, na ich

podstawie, wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach

prowadzonych przez centrum integracji społecznej,

b) zawieranie i realizacja kontraktu socjalnego z uczestnikami zajęć Klubu Integracji

Społecznej, z wyłączeniem uczestników Klubu Integracji Społecznej, o którym mowa

w rozdziale 19 Regulaminu organizacyjnego MOPS;

13) realizacja zadań w ramach procedury Niebieskie Karty;

(...)

15) pomoc osobom, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w

formach przewidzianych prawem.

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-03-05 14:42:39
MAGDALENA STRĘK-ZACHUTA
 Edycja
2020-03-05 14:23:04
MAGDALENA STRĘK-ZACHUTA
 Edycja
2019-02-20 10:24:00
MAGDALENA STRĘK-ZACHUTA
 Edycja
2018-03-02 11:19:33
MAGDALENA STRĘK-ZACHUTA
 Edycja
2017-12-14 14:43:53
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-12-14 14:43:17
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-11-20 14:58:10
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-02-28 09:57:52
MAGDALENA STRĘK-ZACHUTA
 Edycja
2017-02-28 09:38:39
MAGDALENA STRĘK-ZACHUTA
 Edycja
2017-01-12 10:54:37
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja