BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Obsługi Gospodarczej (DG)

Kierownik: Michał Kasperczyk

 

Zastępca Kierownika: Łukasz Głogowski

 

Adres: ul. Józefińska 14, parter: pok. nr 007; oficyna: I piętro

tel.: 12 616-54-70

fax: +48 12 616-54-28, +48 12 616-53-99

e-mail: dg@mops.krakow.pl

 Do zadań Działu należy zapewnienie pod względem technicznym odpowiednich warunków realizacji zadań MOPS, w szczególności:


1) organizowanie właściwego gospodarowania składnikami majątkowymi MOPS, w tym zapewnienie ochrony i ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności MOPS oraz likwidacja szkód;

2) prowadzenie gospodarki magazynowej  MOPS;

3) realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska;

4) monitoring, realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych MOPS;

5) przygotowywanie wniosków w sprawie zmiany planu wydatków majątkowych MOPS;

6) organizowanie transportu na potrzeby funkcjonowania oraz realizacji zadań MOPS oraz nadzór na właściwym wykorzystaniem i stanem technicznym pojazdów służbowych MOPS;

7) zapewnienie konserwacji sprzętów i urządzeń oraz dostaw i usług niezbędnych dla zapewnienia ciągłości pracy MOPS; z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 46 pkt 3 i 4 Regulaminu organizacyjnego MOPS;

8) realizacja projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych we współpracy z komórkami organizacyjnymi MOPS i jednostkami systemu pomocy społecznej;

9) zarządzanie infrastrukturą lokalową i nieruchomościami będącymi w dyspozycji MOPS, w tym:

a) pozyskiwanie, rozliczanie i udostępnianie nieruchomości i lokali na realizację zadań statutowych MOPS, w tym również rozliczanie podatków i opłat z tytułu dysponowania nieruchomościami,

b) zapewnienie oraz nadzór nad realizacją i rozliczeniem dostaw mediów do lokali i nieruchomości,

c) wykonywanie zadań zarządcy nad nieruchomościami przekazanymi MOPS w trwały zarząd,

d) kontrola stanu technicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania lokali i nieruchomości MOPS, w tym wnioskowanie i monitorowanie wykonania obowiązków przez zarządców, administratorów i właścicieli nieruchomości, w których mieszczą się lokale będące w dyspozycji MOPS,

e) przygotowanie, nadzór nad realizacją i rozliczenie robót budowlanych dotyczących bieżących konserwacji i remontów w nieruchomościach i lokalach będących w dyspozycji MOPS,

f) wykonywanie napraw, remontów, bieżących konserwacji z użyciem sił własnych;

10) sporządzanie projektów list rankingowych zadań i zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej we współpracy z komórkami organizacyjnymi MOPS.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-02-27 08:15:47
SEBASTIAN LOTKA
 Edycja
2019-01-28 12:02:44
SEBASTIAN LOTKA
 Edycja
2019-01-28 11:51:59
SEBASTIAN LOTKA
 Edycja
2019-01-28 11:49:42
SEBASTIAN LOTKA
 Edycja
2019-01-28 11:47:08
SEBASTIAN LOTKA
 Edycja
2019-01-28 11:45:13
SEBASTIAN LOTKA
 Edycja
2019-01-28 11:41:23
SEBASTIAN LOTKA
 Edycja
2018-02-19 11:12:55
SEBASTIAN LOTKA
 Edycja
2018-02-19 11:11:39
SEBASTIAN LOTKA
 Edycja
2018-02-19 11:10:47
SEBASTIAN LOTKA
 Edycja