Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Rejon Św. Jacka - Twardowskiego – Projekt planu

 
PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA zarządzeniem Nr 1417/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2014 r.

DRUK NR 1869:
- pierwsze czytanie projektu uchwały w dniu 11 czerwca 2014 r.
- Zgłoszone poprawki Radnych: M. Gilarski, S. Ptaszkiewicz, W. Pietrus
- drugie czytanie projektu uchwały w dniu 9 lipca 2014 r. - Rada podjęła uchwałę Nr CXII/1698/14 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 10 MB)

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipStenogram z sesji CIX - 11 czerwca 2014 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu

strona bipStenogram z sesji CXII - 9 lipca 2014 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący drugiego czytania projektu uchwały i głosowania nad uchwaleniem planu
* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu