Strona obowiązującego planu UGOREK - WSCHÓD Logo Krakowa
 

UWAGA:

1) Od dnia 18 października 2018 r. w części obszaru planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
"DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA - ETAP A" - OBSZAR NR 199Przekierowanie do strony planu
2) Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II OSK 108/17) oddalił skargę kasacyjną Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 września 2016 r. (sygn. akt: II SA/Kr 743/16) zapadłego w sprawie skargi na uchwałę Nr LXXVI/1105/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ugorek - Wschód" stwierdzającego nieważność zaskarżonej uchwały w części graficznej dotyczącej działki nr 171/30 obręb 4 Śródmieście w Krakowie oraz § 8 ust. 8 części tekstowej uchwały.

link do orzeczeniaOdnośnik do orzeczenia NSA z dnia 5 grudnia 2018 r.
link do orzeczeniaOdnośnik do orzeczenia WSA z dnia 19 września 2016 r.
Powyższe orzeczenia są prawomocne od dnia 5 grudnia 2018 r.


3) Wyrokiem z dnia 6 maja 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II OSK 2094/14) oddalił skargę kasacyjną Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: II SA/Kr 93/14) stwierdzającego nieważność uchwały Nr LXXVI/1105/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ugorek - Wschód" w części obejmującej działkę nr 755/1 obręb 4 Śródmieście w Krakowie.

link do orzeczeniaOdnośnik do orzeczenia NSA z dnia 6 maja 2016 r.
link do orzeczeniaOdnośnik do orzeczenia WSA z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Powyższe orzeczenia są prawomocne od dnia 6 maja 2016 r.

 

link do mapy w Obserwatorium

Powierzchnia planu - 26,8 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica III Prądnik CzerwonyUCHWAŁA NR LXXVI/1105/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "UGOREK - WSCHÓD" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 czerwca 2013 r., poz. 4092.|

Plan obowiązuje od dnia 4 lipca 2013 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument tekstowy pdf


TEKST USTALEŃ PLANU (Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument graficzny pdf


RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 3 MB)
- zaktualizowany na dzień 5 grudnia 2018 r.

dokument graficzny pdf


Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 25 MB)
- uchwalony w dniu 12 czerwca 2013 r.

dokument tekstowy pdf


Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument tekstowy pdf


Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip z uchwałą


Strona źródłowa BIP
z uchwałą w sprawie uchwalenia planu

strona edziennik - Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego


DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 czerwca 2013 r., poz. 4092 - ogłoszenie uchwały Nr LXXVI/1105/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia planu (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)

plik dgn spakowany w rarElementy planu w DGN (plik spakowany w RAR)

dokument tekstowy pdfInformacja do pliku DGN

dokument pdf-tekst


PROGNOZA oddziaływania na środowisko (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunek


Załącznik graficzny do prognozy (ok. 23 MB)

dokument pdf-tekst


EKOFIZJOGRAFIA (ok. 9 MB)

dokument pdf-rysunek


Załącznik graficzny do ekofizjografii (ok. 18 MB)

strona bip z historią planu


HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip z linkami


PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu (PDF)


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW)

Odnośnik do listy planów obowiązującychPowrót do listy planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoPonowne wykorzystywanie informacji

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-08-07 12:28:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-07-21 18:58:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-08 12:26:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-27 12:07:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-05 09:37:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-03 12:17:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-09-04 12:35:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-27 13:02:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-13 09:59:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-04 15:30:13
TOMASZ GDULA
 Edycja