Obowiązujący plan MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - ZARZECZE Logo
 

Powierzchnia planu - 5,9 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VI Bronowice

LokalizacjaUCHWAŁA NR LIX/815/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - ZARZECZE" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 6 listopada 2012 r., poz. 5495.

Plan obowiązuje od dnia 21 listopada 2012 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 24 października 2012 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 6 listopada 2012 r., poz. 5495 - ogłoszenie uchwały Nr LIX/815/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Obszar planu położony jest na terenie dzielnicy pomocniczej VI Bronowice i stanowi jeden z czterech obszarów planów obejmujących łącznie teren tzw. Młynówki Królewskiej. W sytuacji nasilającej się presji inwestorów w kierunku maksymalizacji zabudowy przedmiotowego obszaru, konieczne było wprowadzenie takich regulacji prawnych, które pozwolą na zachowanie tego miejsca jako terenów zieleni oraz na realizację inwestycji związanych z infrastrukturą parku, służącą celom rekreacji i wypoczynku okolicznych mieszkańców.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-20 15:25:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-04 14:16:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-19 10:43:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-04 11:24:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-02 14:38:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-25 15:07:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-08 14:25:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 14:09:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-12-10 14:46:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-07-31 10:24:39
TOMASZ GDULA
 Edycja