BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Mieszkańcy lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Kraków korzystać mogą z licznych instrumentów prawnych, mających na celu udzielenie pomocy w regulowaniu opłat bieżących, jak i w spłacie powstałych należności. Uwzględniając doświadczenia wynikające z zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym, w ostatnich latach dokonano wielu zmian w obowiązujących przepisach, jak również wprowadzono nowe rozwiązania. Obecnie lokatorom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej może zostać udzielona następująca pomoc:

 


Obniżka czynszu

Obniżka czynszu przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 150). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce „Obniżki czynszu”;Udzielenie ulgi w spłacie należności Gminy Miejskiej Kraków

Udzielenie ulgi w spłacie należności Gminy Miejskiej Kraków

Osoby zalegające z opłatami z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych, na podstawie przepisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XCVIII/2557/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazanych organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 2916 z późn. zm.), mogą aktualnie ubiegać się o rozłożenie przedmiotowej należności nawet na 72 miesięczne raty, o ile wcześniej nie skorzystały z takiej możliwości.

 

Ponadto, w oparciu o zapis § 5 wyżej wskazanej uchwały należność z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego, znajdującego się w zasobach Gminy Miejskiej Kraków, jednorazowo może zostać umorzona na wniosek dłużnika, jeżeli łącznie zostały spełnione następujące warunki:

  1. należności powstałe w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, licząc od ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego złożenie przez dłużnika kompletnego wniosku, zostały uregulowane w całości,
  2. należność główna powstała przed okresem wskazanym w pkt 1 została uregulowana w co najmniej 70 %,
  3. spłacone zostały w całości koszty powstałe z tytułu przymusowego dochodzenia należności,
  4. dłużnik w całości uregulował należności powstałe po okresie wskazanym w pkt 1,
  5. dłużnik nie korzystał z ulgi w formie umorzenia należności z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku, licząc od daty złożenia kompletnego wniosku oraz nie korzysta aktualnie z innej formy ulg w spłacie wierzytelności powstałych z wyżej wymienionego tytułu,
  6. zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

Zgodnie z zapisem § 4 ust. 2 powołanej uchwały dłużnik może się ubiegać o umorzenie wierzytelności Gminy Miejskiej Kraków w całości lub w części, jeżeli została spełniona przesłanka ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego.

Ze względu na wyjątkowy charakter ulgi w formie umorzenia należności, w trakcie rozpoznawania wniosku uwzględniane są wszystkie okoliczności sprawy. Ponadto, wszczęcie stosownej procedury może nastąpić po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozwiązania problemu zadłużenia w oparciu o obowiązujące w tym zakresie rozwiązania prawne, uwzględniające zarówno interes dłużnika jak

i Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

Oświadczenie o dochodach, stanie majątkowym oraz zobowiązaniach finansowych wnioskodawcy, uwzględniającego informację administratora o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

 

Program Oddłużenie

Osoby, które posiadają zadłużenie z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych, mogą wziąć udział w Programie Oddłużenie, w ramach którego mogą odpracować swoje zobowiązania względem Gminy Miejskiej Kraków.

 

Kandydaci spełniający kryteria uczestnictwa, po zakwalifikowaniu do udziału w Programie, są zatrudniani w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie. Dzięki temu spłacają oni na rzecz Gminy kwotę zadłużenia w wysokości nie mniejszej niż 50% wynagrodzenia oraz regulują na bieżąco opłaty za korzystanie z lokalu. Osoby te wykonują prace porządkowe i gospodarcze. Dodatkowo mogą one wykonywać prace społecznie użyteczne oraz korzystać ze wsparcia w Klubie Integracji Społecznej MOPS w formie grupowej oraz pracy socjalnej pracowników socjalnych, pomocy prawnika, psychologa lub doradcy zawodowego. Celem tych działań jest aktywizacja zawodowa na otwartym rynku pracy, co umożliwi kontynuację spłaty zadłużenia.

 

Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wspólnie z Zarządem Budynków Komunalnych i przy współpracy z Grodzkim Urzędem Pracy, organizuje spotkania informacyjne dla osób chętnych do udziału w Programie Oddłużenie. Spotkania odbywają się w Klubie Integracji Społecznej na os. Górali 19 w Krakowie. Udział w spotkaniu jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu się do KIS osobiście w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7³°-15³°, pod numerem telefonu 660-637-821, 660-637-822 lub na adres e-mail: is@mops.krakow.pl

 

 

 

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.). Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w formie decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy. W Gminie Miejskiej Kraków właściwą jednostką organizacyjną w sprawach związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych jest Referat ds. Dodatków Mieszkaniowych Wydziału Spraw Społecznych UMK.

 

Więcej informacji na temat dodatku mieszkaniowego dostępnych jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=762.

 

 

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). W Gminie Miejskiej Kraków jednostką zapewniającą pomoc w formie świadczenia pieniężnego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie i jego filie właściwe do obsługi dzielnic Krakowa. Pomoc ta udzielana jest zarówno najemcom lokali mieszkalnych jak i osobom zajmującym bezumownie lokale mieszkalne (np. utracili tytuł prawny poprzez wypowiedzenie umowy najmu z tytułu zadłużenia czynszowego).

 

 

Zamiana mieszkań za spłatę zadłużenia w ramach prowadzonego przez Wydział Mieszkalnictwa UMK tzw. Banku Zamian

Bank Zamian jest to rodzaj skrzynki kontaktowej, umożliwiającej przekazywanie informacji pomiędzy osobami, które wyrażą chęć zamiany zajmowanego lokalu na inny. Korzystanie z Banku Zamian jest bezpłatne. Z Banku Zamian mogą korzystać osoby zajmujące zadłużone lokale komunalne lub które utraciły tytuł prawny wskutek zadłużenia za opłaty związane z korzystaniem z lokalu lub posiadają prawomocny wyrok eksmisyjny z przyznaniem prawa do lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków. Istnieje również możliwość przeprowadzenia zamiany zajmowanego lokalu na mniejsze mieszkanie, skutkująca obniżeniem kosztów eksploatacyjnych.

 

Więcej informacji na temat zamiany lokali mieszkalnych dostępnych jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa na stronie www.bip.krakow.pl/?dok_id=44848.

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-19 14:48:49
EWA RZEPISZCZAK
 Edycja
2020-05-19 14:45:45
EWA RZEPISZCZAK
 Edycja
2020-05-19 14:44:34
EWA RZEPISZCZAK
 Edycja
2019-08-14 12:17:04
ANNA DROŻYŃSKA
 Edycja
2018-08-08 07:50:26
MAGDALENA ADAMSKA
 Edycja
2018-08-01 21:20:29
MAGDALENA ADAMSKA
 Edycja
2018-06-21 09:30:37
MAGDALENA ADAMSKA
 Edycja
2018-03-19 10:00:37
MAGDALENA ADAMSKA
 Edycja
2018-03-19 10:00:06
MAGDALENA ADAMSKA
 Edycja
2016-03-30 15:00:48
AGNIESZKA SZULC
 Edycja