Dokument archiwalny

Zmiana mpzp obszaru Swoszowice - Uzdrowisko – Projekt zmiany planu

 
PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA zarządzeniem Nr 1604/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 2013 r.

DRUK NR 1314:
- pierwsze czytanie projektu uchwały w dniu 26 czerwca 2013 r.,
- drugie czytanie projektu uchwały w dniu 10 lipca 2013 r. - Rada podjęła uchwałę Nr LXXIX/1181/13 w sprawie uchwalenia zmiany planu.dokument pdf-tekstProjekt ustaleń zmiany planu (Tekst zmiany planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt zmiany planu - Załącznik nr I do uchwały (ok. 5 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt infrastruktury technicznej - Wodociąg i kanalizacja - Załącznik nr II do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Elektroenergetyka, gazownictwo - Załącznik nr III do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany planu - Załącznik nr IV do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr V do uchwały


strona bipStenogram z sesji LXXVII - 26 czerwca 2013 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu

strona bipStenogram z sesji LXXIX - 10 lipca 2013 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący drugiego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu

dokument pdf-tekstFragment dotyczący głosowania nad uchwaleniem zmiany planuPROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 2 kwietnia do 30 kwietnia 2013 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń zmiany planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku zmiany planu - Załącznik nr I do uchwały (ok. 24 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Wodociąg i kanalizacja - Załącznik nr II do uchwały (ok. 8 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Elektroenergetyka, gazownictwo - Załącznik nr III do uchwały (ok. 12 MB)


Wyrysy ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa uchwalonego w dniu 16 kwietnia 2003 r.
- Uchwała Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami:dokument pdf-rysunekStruktura przestrzenna - Kierunki i zasady rozwoju (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekŚrodowisko przyrodnicze i kulturowe - Kierunki i zasady ochrony i rozwoju (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekSystem transportu - Kierunki i zasady rozwoju (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekInfrastruktura techniczna - Kierunki i zasady rozwoju (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekPlanowanie miejscowe i programy operacyjne (ok. 1 MB)


dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 16 kwietnia 2013 r.


strona bipPowrót do strony głównej zmiany planu