Dokument archiwalny

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

 

Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku w ramach racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi wprowadziła regulacje obligujące organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (JST) do uchwalania dokumentów dotyczących wieloletniego planowania finansowego. Realizując zapis art. 122 ust. 2 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - po raz pierwszy wieloletnia prognoza finansowa (WPF) została uchwalona na 2011 r. WPF ma charakter kroczący tj. obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania.


Integralną część uchwały w sprawie WPF stanowi wykaz przedsięwzięć, opracowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.


Podobnie jak w przypadku budżetu, przygotowanie projektu uchwały w sprawie WPF wraz z załącznikami i objaśnieniami należą do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta. Projekt uchwały w sprawie WPF wraz z załącznikami Prezydent Miasta przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miasta.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezydent Miasta zobligowany jest do przedstawienia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego informację o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć nim ujętych.